Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny

Ýurduň we dünýäniň gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlary bilen bagly habarlar gündelik gazetlerde giň beýan tapýar.

1655879
Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny

“Hürriýet” gazeti “Erdogan Baýden bilen duşuşygynda 9 ugur boýunça pikir alyşar” söz başyly habarynda, Prezident R.T.Erdoganyn ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden bilen geçirjek duşuşygynda gün tertibiniň möhüm meselelerinden 9 sanysynyň ara alynyp maslahatlaşyljakdygyny ýazýar. duşuşykda Fetullahçy terror gurmasyna garşy göreşde anyk çäre görülmegi we ekstremist terror guramasy PKK/ÝPG-ä berilýän goldawyň bes edilmegi islener. F-35 harby uçarlary we S-400 howa goranyş ulgamy meselesi bilen Siriýa, Liwiýa, Gündogar Ortaýer deňizi, Daglyk Garabag we 100 milliard dollarlyk söwda mukdary boýunça pikir alyşylar.

“Ýeni Şafak” gazeti “Resmi Waşington Türkiýe boýunça başgaça garaýyşa eýe bolmaly” söz başyly habarynda, ABŞ-da çap edilen “Woll Strit Jornal” gazetiniň ABŞ-nyň hökümetiniň Türkiýe syýasatynyň nähili bolmalydygy hakynda çap edilen analiz makalada, Türkiýäniň ABŞ-nyň hem esasy hyzmatdaşlaryndan biridigi hem-de pozisiýasynyň güýçlüdigine üns çekilýändigini mälim edýär. makalada resmi Waşingtonyň Türkýe boýunça täzeçe çemeleşmegi teklip edilip, “Resmi Ankaranyň daşary syýasaty hasam garaşsyz bolmaga dowam eder” diýilýär.

“Star” gazeti “Makron: Prezident Erdogan bilen duşuşmak möhüm” söz başyly habarynda, Fransiýanyň Prezidenti Emmanuel Makronyň NATO-nyň sammitinde özüniň we Prezident Erdoganyň duşuşyk geçirmek isleýändigini beýan edip: “Bu nähili gowy. Birek-biregi görmek gerek” diýen sözlerini çap edýär.

“Haber Türk” gazeti “Ýewropanyň import edýän organiki ekerançylyk önümleriniň 7 göterimi Türkiýeden” söz başyly habarynda, Türkiýäniň organiki ekerançylyk taýdan dünýäde 18-nji orny eýeleýändigini okyjy köpçüliginiň dykgatyna ýetirýär. Türkiýe 8 önüm bilen başlan organiki ekerançylyk işlerini geçen ýyl 235 önüme ýetiren bolsa, pudak boýunça Ýewropanyň import edýän önümleriniň 7 göterimini kanagatlandyrýar.

“Watan” gazeti “Agry welaýatynda altyn gory tapyldy” söz başyly habarynda, Agry welaýatynda 20 tonna altyn gorunyň bardygynyň anyklanandygyny beýan eden Senagat we tehnologiýalar ministri Mustafa Warankyň: “Agry welaýatynda geçirilen gözleg işleriniň netijesinde gymmaty 1,2 milliard dollara barabar bolan 20 tonna altyn we gymmaty 2,8 million dollara barabar 3,5 tonna kümüş gory tapyldy” diýen sözlerini okyjy köpçüliginiň dykgatyna ýetirýär.Degişli Habarlar