Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny

Ýurduň we dünýäniň gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlary hakyndaky habarlar gündelik gazetlerde giň beýan tapýar.

1635092
Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny

“Sabah” gazeti, “Erdogan: Gresiýanyň meçew bermeleri dowam edýär” söz başyly habarynda Prezident R. T. Erdoganyň, Germaniýanyň Federal Kansleri Angela Merkel bilen wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly duşuşyk geçirendigini habar berýär. Erdogan Merkel bilen geçiren duşuşygynda Egeý deňizinde bosgunlara edilýän zulumyň we Türkiýäni nyşana alýan meçew beriji hereketlerini dowam etdirýän Gresiýa meselesinde duýduryş berdi.

“Haber Türk” gazeti, “Liwiýa, Türkiýe bilen gazanylan ylalaşygyň düzgünlerini dowam etdirer” söz başyly habarynda Liwiýanyň Premýer ministri Abdulhamid Dibeýbäniň, ýurdunyň Türkiýe bilen gazanylan “Deňiz ygtyýar giňişlikleriniň çäklendirilmegi hakyndaky ylalaşyk” boýunça Gresiýa bilen garaýyş tapawutlylygynyň bardygy hakyndaky sözlerine ýer berýär. Dibeýde “Liwiýalylaryň bähbitlerine laýyk gelýän ylalaşykdan çekilmeris” diýdi.

“Hürriýet” gazeti “DKTR-nyň Prezidenti Tatar raýatlaryna jebislik ýüzlenmesini berdi” söz başyly habarynda, DKTR-nyň Prezidenti Ersin Tataryň, Kiprde özygtyýarly deň hukuklyga esaslanýan teklipleriň uly beýan tapandygyny nygtap “Kipriň grek böleginiň DKTR-na, kipr türk halkyna we maňa garşy uly operasiýa başladandygyny görýäris” diýen sözlerini okyjylarynyň dykgatyna ýetirýär. Ersin Tatar “Raýatlarymdan prowakasiýalara garşy has ünsli bolmaklaryny isleýärin. Jebisligimizi we bitewiligini goralyň”diýip ýüzlendi.

“Star” gazeti “ÝB-niň maslahatynda Türkiýe ünsleri özüne çekdi” söz başyly habarynda, ÝB Komissiýasynyň Giňelmekden jogapkar ýokary wekili Oliwer Warhelýi bilen ÝB-niň Albaniýa ugradan sanjymlarynyň paýtagt Tirandaky gowşurlyş dabarasynda Premýer ministr Edi Rama metbugata beýanat berýärkä THÝ-nyň ýolagçy uçarynyň meýdança gonmagynyn ünsleri özüne çekendigini habar berýär. İki lider uçary görüp THÝ diýip ýylgyrdy. Telewideniýe kanallarynda berlen habarlarda we sosial mediada “Türkiýäniň Balkanlar syýasaty mundan has gowy görkezilip bilinmezdi” diýildi.

“Watan” gazeti, Fransiýanyň 1-nji futbol ligasynda oýnaýan 35 ýaşyndaky milli futbolçy Burak Ýylmazyň komandasynda aprel aýynyň iň gowy futbolçysy hökmünde saýlanandygyny mälim edýär.Degişli Habarlar