Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny

Gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlary hakyndaky habarlar gündelik gazetlerde uly seslenme döredýär

1421693
Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny

Hürriýet gazedi: "Prezident Erdogandan ägirt uly hassahananyň açylyşynda ýüzlenmeler" söz başyly habarynda, Stambuldaky Başakşehir Arça we Sakura şäher hassahanasynyň düýn hyzmat bermäge başlandygyny okyjy köpçüliginiň dykgatyna ýetirýär. Açylyş dabarada çykyş eden Prezident Rejep Taýýip Erdogan: "Bu ýer saglygy goraýyş syýahatçylygynda Türkiýäniň marka eserlerinden biri bolar. Milletimize we Stambul howa menziline ýakyn bolmagy sebäpli daşary ýurtly myhmanlarymyzada hyzmat berer. Bu bolsa Stambul halkara saglygy goraýyş merkez ýagdaýyna öwrüldi diýmekdir" diýip belledi. 

Sabah gazedi: "Kommunikasiýalar edarasynyň başlygy Fahrettin Altun The Washington Times gazedine makala ýazdy" söz başyly habarynda, Prezidentiň ýanyndaky Kommunikasiýalar edarasynyň başlygy Fahrettin Altunyň  The Washington Times gazedine "Türkiýäniň strategiýasy täze görnüş koronawirus epidemiýasynyň ugruny üýtgetdi" atly bir makala ýazandygyny habar berýär. Türkiýe Respublikasynyň global derejedäki saglygy goraýyş hyzmatlaryny ähli raýatlaryna mugt ýagdaýda hödürleýändigine ünsleri çeken Altun, wagtynda saglygy  goraýyş infrastrukturasyna goýulan maýalaryň hözürini soňky pursatda görendigini belledi. Eden ädimleri bilen epidemiýanyň ugruny tersine üýtegdendigini, täze wakalaryň artyş tizligini, ilkinji wakanyň anyklanan mart aýynyň başyndan bäri iň pes derejä ýetendigini aýdan Altun, hassahanalardan öýlerine ugradylan adamlaryň sanynyň, täze waka sanyndan geçendigini mälim etdi.

Haber Türk gazedi: "Daşary işler ministrliginden Haftere reaksiýa" söz başyly habarynda, Daşary işler ministrliginiň metbugat geňeşçisi Hami Aksoýyň Hafteriň Türkiýäniň Liwiýadaky türk bähbitleri nyşana alynan halatynda huntaçy general Haftere tabynlykdaky güýçleri kanuny nyşana hökmünde häsýetlendirjekdiklerini aýdandygyny mälim edýär. 

Watan gazedi: "Türkiýe bilen Gresiýa arasynda hyzmatdaşlyk" söz başyly habarynda, Medeniýet we syýahatçylyk ministri Mehmet Ersoýyň Gresiýanyň Syýahatçylyk ministri Haris Theoharis bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde, Egeý deňiziniň howpsyz zir zolak hökmünde öňe çykarylmagynyň gerekdigi bellenip, bilelike bir mahabat kampaniýasynyň geçirilmegi barada karara gelindiklerini aýan edýär. 

Star gazedi: "Marmaraýyň üsti bilen geçjek ilkinji eksport otlusy Sakarýdan ýola çykdy" söz başyly habarynda, Türkiýede öndürilen awtoulag şaýlaryny we öý-hojalyk enjamlaryny daşaýan Marmaraýdan geçjek ilkinji eksport otlusynyň, Sakarýa welaýatynyň Arifiýe otly duralgasyndan hereket edendigini beýan edýär. Asyryň taslamasy bolan Marmaraý ulanylyp göni Ýewropa gitjek otly, Anadolydan Ýewropa gitjek ilkinji eksport otlusy bolar. 


Etiketkalar: #metbugat , #gazet , #dünýä

Degişli Habarlar