Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny

Gündelik gazetler dünýäniň we ýurduň gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlary bilen bagly habarlara giň orun berýär

1314663
Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny

“Ýeni Şafak” gazeti “Türkiýe bilen Liwiýanyň arasynda ylalaşyk gazanyldy” söz başyly habarynda, Türkiýe bilen Liwiýanyň deňiz ygtyýar giňişliklerini kesgitleýän ylalaşyga gol goýandyklaryny ýazýar. Gazet şol ylalaşyk bilen Gresiýa bilen Kipriň grek böleginiň 15 ýyldan bäri dowam edýän halkara hukugyna bap gelmeýän başlangyçlarynyn ortadan aýryljakdygyny mälim edýär. ylalaşyga laýyklykda Türkiýe bilen Liwiýa deňizde goňşy boldy. Türkiýe Gündogar Ortaýer deňzindäki bähbitlerine howp salýan wehimleri mundan beýläk Kryt adasynyň ýalpaklaryndan başlap garşy alma hukugyna eýe bolar.

“Sabah” gazeti “Çawuşoglu: “Makron terroryň hemaýatkäri” söz başyly habarynda, Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşoglunyň Fransiýanyň Prezidenti Emmanuel Makronyň Siriýanyň demirgazygynda terror döwletini gurmagy hyýal edendigini, emma Türkiýäniň ÝPG/PKK garşy alyp barýan “Parahatçylyk Çeşmesi” operasiýasy bilen şol hyýaly puja çykarandygyny aýdandygyna ünsleri çekýär.

“Star” gazeti “Ministr Albaýrak maýadarlara ýüzlendi: “Türkiýä maýa goýmak üçin giç galmaň” söz başyly habarynda, Gazna we maliýe ministri Berat Albaýragyň eden ynamdar başlangyçlary bilen ykdysady işjeňligi goldamaga niýetlenen çäreleriň netijesinde 2019-njy ýyly garaşylýanyndan has ýokary depginde ösüş bilen tamamlajakdyklaryny aýdandygyny okyjy köpçüliginiň dykgatyna ýetirýär. Gazet ösüşiň güýçli depginde dowam edýändigini beýan eden Albaýragyň maýadarlara: “Türkiýäniň hödürleýän strategik pozisiýasyny we mümkinçiliklerini sypdyrmaň. Türkiýe durnukly, güýçli dolanşygy we ulgamy bilen ynamly öňe barýarka geliň, giç galmaň. Giç galanlar soň puşman bolarlar, ýitiren wagtlary üçin gynanarlar” diýen sözlerini çap edýar.

“Haber Türk” gazeti “Mobius: “Türk lirasy alyň, gazanyň” söz başyly habarynda, Bosfor sammitine gatnaş üçin Stambula gelen dünýä meşhur maýadarlyk hünärmeni Mark Mobiusyň maýdarlara Türk lirasyny almaklaryny maslahata berendigini mälim edýär. Habarda Mobiusyň: “Eliňizde Türk lirasy bar bolsa we onuň bilen türk firmalaryna maýa goýýan bolsaňyz puluňyzy dollarda saklamakdan has uly girdeji alarsyňyz” diýen sözlerine orun berilýär.

“Hürriýet” gazeti “FİFA dünýä sanawyny beýan etdi” söz başyly habarynda, FİFA-nyň internet sahypasyndan noýabr aýynyň dünýä sanawynyň neşir edilendigini okyjy köpçüliginiň dykgatyna ýetirýär. Gazet Türk milli ýygyndy futbol komandasynyň FİFA-nyň dünýä sanawynda 29-njylyga çykandygyny ýazýar. Habarda 2020-nji ýyldaky Ýewropanyň futbol çemopionatynyň seçip alyşlarynyn H toparynda İzlandiýa bilen 0-0 hasabynda deňe deň oýnan we Andorrany 2-0 hasabynda utup, finala çykan türk komandasynyň 1494 bala eýe bolandygy we 3 basgançak ýokarlandygy janköýerleriň dykgatyna ýetirilýär.Degişli Habarlar