Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny 21.08.2015

Dünýäniň we ýurduň gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlary bilen bagly habarlar gündelik gazetlerde giň beýan tapýar

336981
Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny 21.08.2015

“Haber Türk” gazeti: “Günorta Marmaranyň elektrik togy demirgazyga deňiziň üstünden ugradylar” söz başyly habarynda, Stambulyň elektrik togunyň ilkinji gezek Günorta Marmaradan geljekdigini okyjy köpçüliginiň dykgatyna ýetirýär. Gazet Stambul şäherini elektrik tok bilen üpjün etjek goşmaça elektrik geçirjileriň taslamasynyň tamamlanyp barýandygyny nygtaýar. Habarda Günorta Marmara deňizinde öndürilen eletrik togyň Çanakgala bogazynyň aşagynda geçýän elektrik geçirjileriň kömegi bilen geçirilip Ikitellä barjakadygy we ilkinji elektrik togyň öňümizdäki hepde ulgama beriljekdigi bellenýär.

“Sabah” gazeti: “Türk işewür adamdan siriýaly çagalara 20 million dollar” söz başyly habarynda, tük işewür adam Sezgin Baran Korkmazyň merkezi Waşingtonda ýerleşýän Relief International (Halkara ýardym) atly gurama geçen hepde siriýaly çagalara niýetläp 20 million dollar möçberinde pul ugradandygyny habar berýär. Gazet berilen pula 5 ýylyň dowamynda mekdepleriň, saglygy goraýyş desgalaryň we çagalar üçin güýmenje merkezleriň guruljakdygyny ýazýar.

“Ýeni Şafak” gazeti: “Gaziantepli işewür adamlar Eýran ýolunda” söz başyly habarynda, gaziantepli işewür adamlaryň alternatiw bazar gözleglerini dowam etdirýändigini mälim edýär. Gazet “Ellenmedik bazar” diýip bilinýän we aýyrlan sanksiýalar sebäpli bütin dünýäniň ünsini özüne çeken Eýranda şäheriň işewür adamlary Gaziantep söwda palatasynyň ýolbaşçylygynda Tähranda ofis açmak üçin işler alyp barýandygyny nygtaýar.

“Star” gazeti: “Türk Akymynda pökgi Russiýa meýdançasynda” söz başyly habarynda, Russiýanyň tebigy gazyny Ýewropa eltjek Türk Akymy taslamasynda pökginiň Russiýanyň meýdançasynda durýandygyny okyjy köpçüliginiň dykgatyna ýetirýär. Habarda Energetika we tebigy serişdeler ministri Taner Ýyldyzyň: “Türk Akymy taslamasynyň durmuşa geçmegi üçin biz taýar. Türkiýe Türk Akymy tasalmasyny gijä galdyran tarap bolmaz” diýendigi bellenýär.

“Star” gazeti: “Göktürk-1 emeli hemrasyna ýerli kamera ulgamy” söz başyly habarynda, Türkiýäniň Transport, deňizçilik we aragatnaşyk ministrligi dünýä standartlaryna laýyk geljek emeli hemra kameralaryny öndürmek üçin işlere başlandygyny habar berýär. 

“Milliýet” gazeti: “Meýletinler iş başynda” söz başyly habarynda, şu ýyl 6-njy gezek geçirillýän “Syýahatçylygyň meýletin ilçileri” taslamasynyň çäginde 15-25 ýaş aralygyndaky 430 okuwçynyň we talybyň gadymy ýarymada gelýän syýahatçylara ýardym berýändigini mälim edýär. Gazet taslamanyň çäginde azyndan 1 daşary ýurt dilini bilýän 15-25 ýaş aralygyndaky ýaşlaryň menden sora ýazgyly mawy futbolka geýip syýahatçylara kömek berýändigini belleýär.


Etiketkalar:

Degişli Habarlar