Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny 27.07.2015

Gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlary baradaky habarlar gündelik gazetlerde giň seslenme döredýär

302849
Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny 27.07.2015

“Ýeni Şafak” gazeti: “Türkiýe öz güýjüni görkezdi” söz başyly habarynda, Premýer ministr Ahmet Dawutoglynyň Dolmabahçe köşgündäki ofisinde gazetleriň baş redaktorlary bilen duşuşandygyny mälim edýär. Gazet Dawutoglynyň: “Terrorçylyga garşy operasiýalary guramagymyzyň 3 sebäbi bar. Demokratiýany we azatlygy goramak, ýurtda tertip-düzgüni saklamak, Türkiýä açyk ýagdaýda söweş yglan edenlere gudratymyzy we güýjümizi görkezmek” diýendigini ýazýar.

“Milliýet” gazeti: “Türk programma üpjünçiligini bütin dünýä satar” söz başyly habarynda, Türkiýäniň prpgramma üpjünçiligi kärhanasy Etiýanyň öz harytlaryny daşary ýurtlara satmaga başlajakdygyny habr berýär. Gazet kärhananyň ýolbaşçysy Aslan Doganyň: “Türkiýede örän ýokary netije görkezdik. Täze maksadymyz harytlarymyzy daşary ýurtlara satmak. Harytlarymyzy Parsa aýlagy ýurtlarynyň, Ýakyn Gündogaryň we Aziýanyň bazarlaryndan satmagy meýilleşdirýäris” dinedigine ünsi çekýär.

“Star” gazeti: “Bogazda şüweleň” söz başyly habarynda, Türkiýäniň Milli Olimpiýa komiteti tarapyndan şu ýyl 27-nji gezek Bogaziçi Materikara ýüzmek bäsleşigi Stambulyň bosfor bogazynda geçirilendigini okyjy köpçüliginiň dykgatyna ýetirýär. Habarda 6,5 km uzynlykdaky bäsleşige 49 ýurtdan 1870 türgeniň gatnaşandygy ýazylýar. Gazet bäsleşikde erkeleriň arasynda Bertug Joşkunyň, zenanlaryň arasynda bolsa Nilaý Erkalyň 1-nji oruna mynasyp bolandygyny belleýär. Gazet ýüzüjileriň derejeleriniň aýaklaryna daňylan çipleriň saýasynda kesgitlenendigine ünsi çekýär.

“Hürriýet” gazeti: “Inna Kapalyçarşyda kliba düşdi” söz başyly habarynda, Stambula haýran galan tanymal rumyniýaly aýdymçy Innanyň 2008-nji ýylda çykaran “Hot” atly ýazgysy bilen aýdym-saz dünýäsine gadam basandygyny, 2009-njy ýylda MTV Rumyniýanyň “Iň gowy tansçy”, “Iň gowy çykyş eden aýdymçy”, “Iň gowy şow” we “Iň gowy Halkara aýdymçy” sylagyna laýyk görülendigini mälim edýär. Gazet “Party Never Ends” atly aýdymynyň klibini Üsküdardaky myhmanhanalaryň birinde düşüren Innanyň, indi bolsa "Bop Bop" atly aýdymynyň klibini Stmabulyň Kapalyçarşy bazarynda düşürendigini nygtaýar.

“Sabah” gazeti: “Türkiýeden ajaýyp selfie” söz başyly habarynda, Britaniýadan Türkiýä dynç almaga gelen 20 ýaşly Lauren Newelliň surata alan paraşýut selfiesi britan habarlarynda görkezilendigini belleýär. Gazet ýaş zenanyň Ölideňiziň üstünden 1900 metr beýiklikden paraşýut bilen aşak böküp ýokarda selfie çekendigini we Newelliň böküşiniň dünýäniň iň beýik 2-nji böküşdigini habar berýär. Gazet Newelliň: “Pikir edişim ýaly gaty gorkunç däl eken. Plažyň we deňiziň ýokradan görnüşi örän ajaýypdy” diýendigini ýazýar.


Etiketkalar:

Degişli Habarlar