Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny 16.07.2015

Gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlary baradaky habarlar gündelik gazetlerde giň seslenme döredýär

345580
Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny 16.07.2015

"Star” gazeti “Baýram joşguny” söz başyly habarynda baýram joşgunynyň Türkiýäniň çar tarapynda başlandygyny ýazýar.

Gazet remezan aýynyň soňky gününde halkyň oraza baýramy üçin uly taýarlyk görýändigini nygtaýar.
Gazet baýramy dogan-garyndaşlary bilen birlikde geçirmek isleýänleriň howa, deňiz we gara ýoly arkaly ýola rowana bolandygyny belleýär.


“Ýeni Şafak” gazeti “Prezident köşgüniň kytaphanasynda maksat 5 million kytap” söz başyly habarynda Prezident köşgüniň tanyşdyrylyş gezelenjiniň ikinji tapgyrynda metbugat işgärleriniň kabul edilendigini habar berýär.
Gazet Prezident Erdoganyň metbugat işgärlerine kytaphana hakynda giňişleýin magumat berendigini ýazýar.
Gazet kytaphananyň taryhy gol ýazma eserleri bilen ünsleri özüne çekýändigini nygtaýar.
Gazet kytaphanada 500 müňe golaý kytabyň bardygyny we kytap sanynyň 5 milliona ýetirilmeginiň maksat edinilýändigini ýatladýar.


“Hürriýet” gazeti “Türkiýede işsizleriň sany azalýar” söz başyly habarynda işsizleriň sanynyň Premýer ministr Ahmet Dawutoglynyň beýan eden 120 müň adam üçin iş mümkinçiliginiň dörediljekdigi hakyndaky höweslendiriş bukjasynyň goldaw bermeginde 2014-nji ýylyň iýul aýyndan bäri ilkinji gezek 9,6 göterim bilen bir öýjükli sana çenli aşaklandygyny habar berýär.
Gazet işsizleriň sanynyň aşaklamagynda Premýer ministr Ahmet Dawutogly tarapyndan beýan edilen iş we höweslendiriş bukjasy bilen birlikde hususy pudagyň çalt depginde ýokarlamagynyň esasy orun eýeländigini nygtaýar.


“Haber Türk” gazeti “İş dünýäsi herekete geçdi Eýrana gidýärler” söz başyly habarynda Eýrana goýlan embargonyň bes ediljekdigi hakyndaky karardan soň işewür adamlaryň herekete geçendigini ýazýar.
Gazet maýadarlaryň Türkiýede syýahatçylyk we howa ýoly gatnawyna bolan islegiň ýokarlajakdygyna ünsi çekýändigini belleýär.
Gazet 30 markanyň 1-nji sentýabrda maýa goýum maksady bilen Eýrana gitjekdigini ýatladýar.
Gazet Eýranda 3 ýylda 500 dükanyň açylmagynyň meýilleşdirilýändigini nygtaýar.


“Sabah” gazeti “Adanada İnjili gürrüň berýän mozaika” söz başyly habarynda Adana welaýatynyň Saryçam etrabynda hususy melekde geçirlen gazuw agtaryş işlerinde İsnanyn dünýä inmeginden soňky 5-nji asyra Gündogar Rim döwrüne degişli 120 metr inedördil metr ululygynda täze mozaikanyň tapylandygyny okyjy köpçüliginiň dykgatyna ýetirýär.


Etiketkalar:

Degişli Habarlar