Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny 12.04.2015

Dünýäniň we ýurduň gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlary bilen bagly habarlar gündelik gazetlerde giň beýan tapýar

234609
Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny 12.04.2015

“Haber Türk” gazeti “Ata, ogul we mukaddes ruh Papa ýat bersin” söz başyly hahabarynda, taryhçy Murat Bardakçynyň “Papa Fransuanyň 1915-nji ýylda wakalar bilen bagly ermeni tezislerini goldaýjy çykyşyny diňleýärkäm eslije güldüm. Çünki şol sözleri aýdýan Papa faşistlere gujak açan ýurtda, ýagny argentinaly. Papa çykyş edýärkä ýurdunyň faşistlere gujak açandygyny ýatdan çykaran ýalydy” diýip, ýazandygyny okyjy köpçüliginiň dykgatyna ýetirýär. Gazet Bardakçynyň Papanyň çykyşynyň dowamynda öz ýurdunyň ençeme ýalňyşlygyny ünsden düşürendigini nygtap,”Ata, ogul we mukaddes ruh Papany bagyşlasyn, azajygam ýat bersin” diýen sözlerine ünsleri çekýär.
“Sabah” gazeti “Frontdaky daşary ýurtly žurnalistleriň Çanakgala ýatlamasy” söz başyly habarynda, 1-nji Jahan urşunyň bütin dünýä türkleriň ýazan dessany hökmünde adyny tanadan Çanakgala uruşy bilen bagly habarlaryň döwrüň žurnalistleri tarapyndan frontda ýazylýandygyny mälim edýär. Habarda Ankara uniwersitetiniň mugallymy dosent Selda Kaýa Kylyjyň türk esgerleriniň adamkärçiliginiň daşary ýurtly žurnalistlerde-de uly täsir galdyrandygyny aýdandygy nygtalýar. Gazet Kylyjyň Çanakgala urşunda habarçylyk eden 24 žurnalistiň habarlarynda türk esgerleriniň adamkärçiligi barada öwgüli sözleriň ýazylandygyny aýdandygyny okyjy köpçüliginiň dykgatyna ýetirýär.
“Hürriýet” gazeti “Awstraliýada Türkiýä 17 sahypa” söz başyly habarynda, “Wogue Awstraliýa” žurnalynyň anzak gününiň 100 ýyllygyna bagyşlanan sanynada Türkiýä 17 sahypalyk ýer berendigini, žurnalyň Türkiýe bölüminde ýaş telekeçiler barada giňişleýin maglumat berilýändigini, Türkiýe we Stambul barada kiçi göwrümli syýahatçylyk dosýeleriniň hem ýerleşdirilendigini ýazýar.
“Ýeni Şafak” gazeti “Turkeý diskoweri arkaly ähli taraplaýyn tanyşdyrlyş” söz başyly habarynda, Ykdysadyýet ministri Nihat Zeýbekjiniň Türkiýäniň soňky ýyllarda ykdysadyýet hem sosial-jemgyýetçilik ugurda uly başlangyçlary, özgerlişleri başdan geçirýändigini aýdandygyna ünsleri çekýär. Gazet ministr Zeýbekjiniň “Turkeý diskoweri potensial” Türkiýe markasy şyharynyň we belgisiniň indi ähli tanyşdyrlyşlarda peýdalanyljakdygyny, maksadyň Türkiýäniň güýjüni we geljek baradaky gözýetimini dogry beýan etmeklikdigini aýdandygyny mälim edýär.
“Milliýet” gazeti “Legonyň” tagtyna göz dikdi” söz başyly habarynda, Stambul tehniki uniwersitetinde magnit bilen birleşdirilýän elektron oýunjaklary öndürýän “KarynjaLabyň” alan telekeçilik baýragy we Senagat ministrliginiň goldaw bermeginde internet arkaly satuwa başlandygyny okyjy köpçüliginiň dykgatyna ýetirýär. Gazet firmanyň mekdeplere satýan elektronik oýunjaklaryny Ýewropada-da satmagy meýilleşdirýändigini ýazýar.


Etiketkalar:

Degişli Habarlar