Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny 17.03.2015

Gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlary baradaky habarlar gündelik gazetlerde giň seslenme döredýär

268107
Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny 17.03.2015


“Sabah“ gazeti: “Medeniýetiň maksady biri-birimizi öldürmekmi?“ söz başyly habarynda, Çanakgala söweşinde söweşen Harby we Garaşsyzlyk nyşanlaryny alan serkerde Hasan Jewdetiň gündelik ýazgylarynyň çap edilendigini okyjy köpçüliginiň dykgatyna ýetirýär.
Gazet 125 sahypadan ybarat gündelik ýazgylarda söweşiň käbir pursatlaryny ahyrzamana meňzeden Hasan Jewdetiň aýdanlaryny öwüt-nesihat hökmünde alyp bolýandygyny ýazýar.
Gazet Jewdetiň gündelik ýazgylarynda: “ Medeniýet ösdi diýdiler. Medeni adamlar diýilýän nemesler we iňlisler söweşmäge başlady. Soňra bütün dünýä özara söweşmäge başlady. Bu näme? Medeniýetiň maksady biri-birimizi öldürmekmi? Bu söweş hemişe dowam etmez ahyryn. Parahatçylyk ylalaşygy baglaşylar. Eýsem ol wagt medeniýetiň ýüzi gyzarmazmy? “ diýendigini ýazýar.

“Haber Türk“ gazeti: “Hýu Jekman: “Irden Bosfor bogazyny görüp özümi dünýäde iň bagtly adam hasap etdim“ diýendigini okyjy köpçüliginiň dykgatyna ýetirýär.
Gazet Jekmanyň şu gün agşam ‘en Evening with Hugh Jackman’ şou bilen çykyş etjekdigini mälim edýär.
Gazet 20-nji marta çenli çykyş etjek Jekmanyň, metbugat ýygnagynda Stambula haýran galandygyny, türk kofesini gowy görýändigini, garry atasynyň Stambulda ýaşandygyny, kakasynyň hem şähere ýygy-ýygydan gelendigini aýdandygyny ýazýar.

Gazet metbugat işgärleriniň soraglaryna jogap beren Jekmana, “Dogurdanam pikir edişiňiz ýaly kemiňiz ýokmy? Siziň hiç hili erbet tarapyňyz ýokmy?”diýlen soragya, “Meniň erbet tarapym türk kofesini içenimden soň aýryldy, Bosfor bogazyny görenimde özümi iň bagtly adam hasap etdim“ diýendigini habar berýär.

“Watan“ gazeti: “Nowruz egin-eşikleri köp satylýar“ söz başyly habarynda, Nowruz dabarasy üçin taýýarlyklar giň-gerimli ýagdaýda alynyp barylýandygyny okyjy köpçüliginiň dykgatyna ýetirýär.

Gazet Nowruz baýramçylygyna bagyşlanan çäräniň Diýarbakyrda 21-nji martda geçiriljekdigini belleýär.
Gazet adamlaryň Nowruz dabarasyna milli egin-eşikler bilen gatnaşmak üçin dükana baryp satyn alýandygyny nygtaýar.
Gazet milli egin-eşikleriň iň köp Diýarbakyrda, Hakkaride, Şyrnakda satylýandygyny we şol sebitlere syýahatçlaryň has köp gelmegine garaşylýandygyny belleýär.


Etiketkalar:

Degişli Habarlar