Azerbaýjanly Resmiler Bilen Garabagdaky Ermeni Ilatynyň Arasyndaky Duşuşyk Öz Işini Tamamlady

Azerbaýjanly resmiler bilen Garabagdaky ermeni ilatynyň wekilleriniň arasynda integrasiýa tapgyry hakynda duşuşyk geçirildi.

2040694
Azerbaýjanly Resmiler Bilen Garabagdaky Ermeni Ilatynyň Arasyndaky Duşuşyk Öz Işini Tamamlady

Azerbaýjanyň Prezidentiniň Diwanyndan berilen ýazmaça beýannamada Ýewlah şäherinde Azerbaýjanyň adyndan Prezident Ilham Aliýewiň Garabagdaky ermeniler bilen aragatnaşyklardan jogapkär wekili, halk deputaty Ramin Mämmedowyň, Garabag ermenileriniň adyndan Dawid Melkumýan we Sergeý Martisosýan bilen Russiýa-Türkiýe bilelikdäki gözegçilik merkeziniň rus tarapynyň serkerdesi Kontr-admiral Oleg Semýonowyň gatnaşan duşuşygyň netijeli we oňyn şertlerde geçendigini habar berildi.

Azerbaýjanyň konstitutsiýasyna we kanunlaryna laýyklykda Garabagdaky ermeni ilatynyň gaýtadan integrasiýasy, infrastrukturanyň gaýtadan dikeldilmegi we işleriň guralmagy hakynda pikir alyşylan duşuşykda Mämmedowyň Azerbaýjan tarapynyň gaýtadan integrasiýa meýilnamalary hakynda maglumat berendigi beýan edildi.

Azerbaýjanyň goşunlarynyň antiterror operasiýasynyň dowamynda beýan edilen jarnamadaky hususlaryň dessine iş ýüzüne geçirilmeginiň möhümdigi, ermeni wekilleriň ýangyç we azyk goldawyna oňyn çemeleşendigi habar berildi.

Beýannamada esasanda başlangyç mekdepleriň we beýleki okuw jaýlarynyň ýyladyş ulgamlarynyň ýany bilen gyssagly lukmançylyk kömegi bilen ýangyn söndüriş işleri üçin gysga möhletde ýangyç we ynsanperwer kömeginiň beriljekdigi nygtaldy.

Nobatdaky duşuşygyň ýakyn gelejekde geçirilmegi boýunça ylalaşyldy.

Azerbaýjan 19-njy sentýabrda Garabagda konstitutsion ulgamy dikeltmek maksady bilen antiterror operasiýasyny baladypdy.

Garabagdaky bikanun ermeni ýaragly güýçleri 24 sagat dowam eden operasiýadan soň ýarag taşlapdy.Degişli Habarlar