Türki Dünýä Çarpaýa Galdy

Prezident R.T.Erdogan türki dünýäniň hamala diýersiňiz çarpaýa galandygyny aýtdy.

2038090
Türki Dünýä Çarpaýa Galdy

Erdogan Stambulyň Haliç maslahatlar merkezinde Bütindünýä türk işewürler geňeşiniň 10-njy gurultaýynda çykyş etdi.

Erdogan; “Türki dünýä arkasynžda täzeçillige we ösüş açyk ajaýyp medeni tejribesi, güýçli döwlet däbi, mizemez jemgyýetçilik gurluşy, gözýetimi giň jemgyýetçilik guramalary bilen hamala diýersiňiz gaýtadan çarpaýa galýar” diýdi.

Türki dünýäniň täze çarpaýa galyş döwrüni başdan geçirýändigini beýan eden Prezident Erdogan; “Aragatnaşyk mümkinçilikleriniň ösen döwründe ene watan bilen diasporanyn arasyndaky gatnaşyklary ösdürmek yzalkysyndan has ýeňil” diýdi.

Erdogan; “Indi iň güýçli Türkiýe duşmanlaram ýurdumyzy görmediksiräp bilmeýär. Ykdysadyýetimize urmaga çalyşýan zarbalary netije bermeýär” diýdi.Degişli Habarlar