Gazagystanyň Prezidenti Tokaýew ýadro ýaraglary barada beýannama berdi

Gazagystanyň Prezidenti Kasym Jomart Tokaýew, dünýäniň 2 nesil soň, ilkinji gezek ýadro ulanmak ähtimallygy bilen ýüz-ýüzedigini beýan etdi

1882667
Gazagystanyň Prezidenti Tokaýew ýadro ýaraglary barada beýannama berdi

Gazagystanyň Prezidenti Kasym Jomart Tokaýew, ABŞ-nyň Nýu-Ýork şäherinde geçirilen BMG-nyň Baş Assambleýasynyň 77-nji sessiýasynda eden çykyşynda, Gazagystanda geçmişde ýadro synaglaryndan uly zyýan çekendigini belläp: "Ýadro güýçleriň artýan bäsdeşligine we beýanatlaryna alada bildirýäris" diýip belledi. 

Tokaýew uly güýçleriň arasyndaky ikitarplaýyn häsýetdäki ynamsyzlygyň alada döretjek derejä ýetendigini belläp: ""Dünýä 2 nesil soň, ilkinji gezek ýadro ulanmak ähtimallygy bilen ýüz-ýüze" diýip nygtady. 

BMG-nyň döwletleriň özbaşdaklyk deňligi, territorial bütewiligine hormat we ýurtlaryň parahatçylyk içinde ýaşamagy ýaly 3 esasy ýörelgäniň arasyndaky gatnaşygy gözden geçirmeginiň gerekdigine ünsleri çeken Tokaýew: "Bu 3 ýörelge biri-birleri bilen baglydyr. Şol ýörelgeleriň islendik biriniň düzgüniniň bozulmagy, beýleki ikisiniň düzgüniniň bozulmagy manysyna gelýär. Global ýadro ýarag režiminiň gowşamagy diýmek, şol 3 ýörelgäniň howp astynda bolmagy diýmekdir" diýip belledi. 

Gazak lider BMG-nyň gymmatlyklar ulgamynyň dünýäniň tapawutly ýerlerindäki millionlarça adam üçin bir umyt yşygy bolmaga dowam edýändigini belläp, ýurtlara şol gymmatlyklara eýe çkmaga çagyrdy. Degişli Habarlar