Garagalpagystanda Başdan Geçirlen Wakalarda 18 Adam Ýolgady

Protest ýörişleri dowam edendigi sebäpli Garagalpagystan Awtanomiýasynda 2-nji awgusta çenli adatdan daşary ýagdaý dolanşygy yglan edildi.

1851621
Garagalpagystanda Başdan Geçirlen Wakalarda 18 Adam Ýolgady

Özbegistanyň Garagalpagystan Awtanomiýasynda iýul aýynyň 1-2-si aralygynda başdan geçirlen wakalarda 18 adamyň ýogalandygy, 243 adamyň  ýaralanandygy habar berildi.

Özbegistan tarapyndan berlen beýannamada, ýurduň Konstitutsiýasynda Garagalpagystan Awtanomiýasynyň hukuk derejesi bilen arabaglanşykly maddalalara üýtgetme girizilmegi hakyndaky teklipleriň gün tertibine getirilmeginden soň Garagalpagystanyň paýtagty Nöküs şäherinde iýul aýynyň 1-2-si aralygynda başdan geçirlen wakalarda 18 adamyň ýogalandygy, 38-i howpsyzlyk güýçlerinden jemi 243 adamyň ýaralanandygy ýatladyldy.

Beýannamada ýaralanan 94 adamyň bejergisiniň hassahanada dowam edýändigi, ýaralananlardan käbiriniň ýagdaýynyň agyrdygy bellenildi.

Waka bilen arabaglanşykly 516 adamyň saklanandygy nygtaldy.

Özbegistanyň Konstitutsiýasynda Garagalpagystan Awtanomiýasynyň hukuk derejesi hakyndaky maddalara üýtgetme girizilmegi baradaky teklibiň gün tertibine getirilmegi 1-nji iýulda protest ýörişleriniň başlamagyna sebäp boldy.

Başdan geçirlen wakalar sebäpli Özbegistanyň Prezidenti Mirziýoýew, Nöküs şäherine bardy we halk bilen duşuşdy.

Prezident Mirziýoýew duşuşykda Garagalpagystanyňhukuk derejesiniň üýtgemejekdigini belledi.

Protest ýörişleri dowam edendigi sebäpli Prezident Mirziýoýew tarapyndan Garagalpagystan Awtanomiýasynda 2-nji awgusta çenli adatdan daşary ýagdaý dolanşygy yglan edildi.

 Degişli Habarlar