Mammadow: "Türkiýe-Azerbaýjan doganlygyň bir nusgasy" diýdi

Mammadow, paýtagt Ankara şäherinde Strategiki pikirleniş institutynda "Türki Döwletler Guramasy we Azerbaýjan" atly tema boýunça çykyş etdi

1763226
Mammadow: "Türkiýe-Azerbaýjan doganlygyň bir nusgasy" diýdi

Azerbaýjanyň Ankara şäherindäki Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi Reşad Mammadow, Türkiýe-Azerbaýjan arasyndaky gatnaşyklaryň döwletleriň arasyndaky adaty gatnaşyklardan öte doganlyk gatnaşyklara esaslanýandygyny, Türkiýe-Azerbaýjan doganlygyň bir nusgasydygyny habar berdi. 

Azerbaýjanyň Ankara şäherindäki Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi Reşad Mammadow, paýtagt Ankara şäherinde Strategiki pikirleniş institutynda "Türki Döwletler Guramasy we Azerbaýjan" atly tema boýunça çykyş etdi.  

Ýurdunyň Türkiýe bilen bolan gatnaşyklarynyň döwletleriň arasyndaky adaty gatnaşyklardan ýokary, garyndaşlyk we doganlyk gatnaşygynyň bardygyny aýdan Mammadow, Azerbaýjanyň Türkiýe bilen bilelikde amala aşyran taslamalaryň üstünde durup geçip, Baku-Tbilisi-Jeýhan nebit geçiriji turba taslamasy we Baku-Tbilisi-Kars demirýoly taslamalaryny mysal hökmünde belläp geçdi. 

Azerbaýjanyň şol taslamalary durmuşa geçirmeginde Türkiýäniň berýän goldawynyň möhümdigini, şol taslamalaryň her tarapyň zerurlygyna laýyklykda ýerine ýetirilendigini aýdan Mammadow: "Türkiýe hiç bir ýurda garşy howp emele getirmeýär. Türkiýe dörän howplaryň öňüne çykýar. Azerbaýjan hem şolar ýaly. Türkiýe-Azerbaýjan doganlygyň bir nusgasy" diýip beýan etdi. 

Azerbaýjanyň Türkiýede diňe energetika pudagynda 19,5 milliard dollar maýa goýandygyny aýdan Mammadow: "Türkiýäniň Goranmak ministrliginiň Goranyş pudagynyň peýdasy kime degýär? Peýdasyny biz görýäris. Azerbaýjanyň goşuny Türk nusgasyna laýyklykda döredildi" diýip mälim etdi. 

Türki Döwletler Guramasynyň ähmiýetiniň hem üstünde durup geçen Mammadow, bu guramanyň beýleki guramalardan tapawutlylykda tebigydygyny, bu guramany şol döwletleriň raýatlarynyň isleýändigini aýan etdi. 

Mammadow Gazagystanda başdan geçirilen wakalar bilen baglanşykly bolsa: "Sosial meseleler, içerki faktorlar uludy. Başdan geçirilen şol wakalar ulananlar hem köp" diýip habar berdi. 

Mammadow Gazagystanyň we gazak halkynyň şol wakalardan soň has hem güýçlenjekdigini belledi. Degişli Habarlar