Nur Soltanda Sanjym Etdirmedikler Söwda Merkezlerine Kabul Edilmez

Karar paýtagtdaky epidemiologik şertleri gözegçilik astynda saklamak we wirusyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen kabul edildi

1730806
Nur Soltanda Sanjym Etdirmedikler Söwda Merkezlerine Kabul Edilmez

Gazagystanyň paýtagty Nur Soltanda şu günden başlap koronawirusa garşy sanjym etdirmedikleriň söwda merkezlerine we dynç alyş ýerlerine kabul edilmegi gadagan edildi.

Nur Soltanyň şäher häkimliginden berilen beýannamada bu kararyň paýtagtdaky epidemiologik şertleri gözegçilik astynda saklamak we wirusyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen kabul edilendigi habar berildi.

Beýannamada şonuň ýany bilen öý karatini düzgünini bozanlaryň esasan söwda merkezlerine we dynç alyş ýerlerine barýandyklarynyň anyklanandygy nygtalyp; “Şol sebäpli 8-nji noýabrdan başlap hepdäniň iş günlerinde Nur Soltandaky söwda merkezleri we dynç alyş ýerleri diňe “ýaşyl” topardaky raýatlar üçin açyk bolar” diýilýär.

Ýurt boýunça mundan ozal Kowid-19-a garşy sanjym etdirmedikleriň hepdäniň dynç alyş günlerinde söwda merkezlerine we dynç alyş ýerlerine barmaklary gadagan edilipdi.

Gazagystanyň Saglygy goraýyş ministrliginiň soňky görkezijilerine görä 19 million ilatly ýurtda wirusa garşy doly sanjym etdirenleriň sany 7,674 000 adamdan geçdi.Degişli Habarlar