Bagdad Amreýew Türk Geňeşiniň Media forumynda çykyş etdi

Türk Geňeşiniň Baş sekretary Bagdad Amreýew Türk Geňeşiniň Media forumynyň açylyşynda myhmanlara ýüzlenip çykyş etdi

1723532
Bagdad Amreýew Türk Geňeşiniň Media forumynda çykyş etdi

Türk Geňeşiniň Baş sekretary Bagdad Amreýew, Türk dünýäsiniň eýýäm ençeme asyrlap syýasy, geografik, ideologiki we medeni taýdan bir faktordygyny belläp: "Emma häzirki wagtda taryhda ilkinji gezek Türk dünýäsi umumy syýasat, geografiýa, bähbitleri, maksatlary we umumy maglumat meýdany bilen birleşen, ýeke täk bir barlyk hökmünde hereket edýän, bütewi bir beden ýagdaýyna öwrüldi. Şu günki gün möhüm bir güýç hökmünde bir bütewi Türk dünýäsiniň bardygyny aýtmak mümkindir" diýip belledi. 

Türk Geňeşiniň Baş sekretary Bagdad Amreýew, Prezidentiň ýanyndaky Kommunikasiýalar edarasynyň ýer eýeçilik etmeginde "Taryhy geçmiş, güýçli gelejek" temasy bilen Stambulda geçirilýän Türk Geňeşiniň Media forumynyň açylyşynda myhmanlara ýüzlenip çykyş etdi. 

Geňeşiň Türkiýeden daşary beýleki agza ýurtlaryň Garaşsyzlyklarynyň 30 ýyllygyny belläp geçendiklerini aýdan Amreýew: "Şol mynasybetli, ýurtlarymyzyň Garaşsyzlyklaryny ilkinji bolup ykrar eden Türkiýede bular ýaly forumyň geçirilmegi, 12-nji noýabrda Stambulda geçiriljek Türk Geňeşiniň 8-nji Liderler maslahatyndan ozal tankydy ähmiýete eýedir" diýip belledi. 

Amreýew, Türk dünýäsiniň eýýäm ençeme asyrlap syýasy, geografik, ideologiki we medeni taýdan bir faktordygyny belläp: "Emma häzirki wagtda taryhda ilkinji gezek Türk dünýäsi umumy syýasat, geografiýa, bähbitleri, maksatlary we umumy maglumat meýdany bilen birleşen, ýeke täk bir barlyk hökmünde hereket edýän, bütewi bir beden ýagdaýyna öwrüldi. Şu günki gün möhüm bir güýç hökmünde bir bütewi Türk dünýäsiniň bardygyny aýtmak mümkindir" diýip nygtady. 

Amreýew, 12 ýyl ozal döredilen Türk Geňeşiniň Türk dünýäsiniň umumy guramasy, umumy hyzmatdaşlyk mehanizmi, umumy sesi we platformasy ýagdaýyna öwrülendigini beýan etdi. 

Türk Geňeşiniň BMG we beýleki guramalar bilen birlikde sebitleýin we halkara guramalar bilen gowy gatnaşyklar saklaýandygyny aýdan Amreýew: "Öňümizdäki tapgyrda hem bu konstruktiw we položitel çemeleşmämiz dowam eder, sebitde we global derejede özüne çekiji merkez bolmaga dowam ederis" diýip mälim etdi. 

Amreýew Türk Geňeşiniň eýýäm 12 ýyl bäri ähli goňşy ýurtlary bilen dostlukly gatnaşyklar saklaýandygyny, hiç hili meseläniň başdan geçirilmändigini belläp: "Şol nukdaýnazardan ähli ýurtlar üçin özüne çekiji merkez boldy. Şonuň saýasynda ençeme ýurt Türk Geňeşinde synçy ýurt bolmak üçin ýüz tutýar" diýip beýan etdi. Degişli Habarlar