TÜRKPA-nyň 10-njy Sessiýasy Türkistanda Geçiriler

Türki dilli döwletleriň Parlamentar Assambleýasynyň (TÜRKPA) 10-njy sessiýasy sentýabr aýynyň 27-28-i aralygynda Gazagysatanyň Türkistan şäherinde geçiriler

1706843
TÜRKPA-nyň 10-njy Sessiýasy Türkistanda Geçiriler

Gazagystanyň Mejlisiniň Başlygy Nurlan Nigmatullin TURKPA-nyň Baş sekretary Altynbek Mamaýusupowy kabul etdi.

Duşuşykda sentýabr aýynyň 27-28-i aralygynda Gazagystanyň Türkistan şäherinde geçiriljek TÜKPA-nyň 10-njy sessiýasyna görülýän taýarlyklar ara alynyp maslahatlaşyld.

Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň we Türkiýäniň mejlislerinin başlyklarynyň gatnaşmagyndaky we Özbegistanyň çagyrylan maslahatynda TÜRKPA-nyň 10 ýyllyk işi seljeriler hem-de assambleýanyň çäginde hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin täze maksatlar kesgitlener.

Gazagysatanyň esaslandyryjy Prezidenti Nursoltan Nazarbaýewiň öňbaşçygylygynda döredilen TÜRKPA Azerbaýjan, Gazagystan, Gyrgyzstan we Türkiýe doly agza, Wengriýa bolsa synçy agza bolup durýar.Degişli Habarlar