Russiýa-Özbegistan bilelikdäki harby türgenleşigiň resmi açylyş dabarasy geçirildi

Russiýanyň we Özbegistanyň harby güýçleriniň geçirýän bilelikdäki harby türgenleşigiň resmi açylyş dabarasy ýerine ýetirildi

1684644
Russiýa-Özbegistan bilelikdäki harby türgenleşigiň resmi açylyş dabarasy geçirildi

Özbegistanyň Goranmak ministrliginden berilen beýanata görä, ýurdyň Owganystan serhediniň golaýyndaky Tirmiz poligonynda Özbegistanyň Ýaragly güýçleriniň we Russiýanyň Merkezi harby serkerdeliginde gulluk borçlaryny ýerine ýetirýän rus esgerleriň gatnaşmagynda 30-njy iýulda başlan "Günorta-2021" Russiýa-Özbegistan bilelikdäki harby türgenleşigiň resmi açylyş dabarasy geçirildi. 

Açylyş dabara Özbegistanyň Goranmak ministriniň orunbasary Kadirjan Tursunow we Russiýanyň Merkezi harby serkerdeliginiň Baş serkerdesiniň orunbasary Nikolaý Tereşenko gatnaşdy. 

8-nji awgusta çenli dowam etjek harby türgenleşikde esgerler, bikanun ýollar bilen ýurda giren ýaragly toparlary täsirsiz ýagdaýa getirmek türgenleşigini ýerine ýetirerler. 

Özbegistanyň we Russiýanyň ýaragly güýçleri türgenleşigiň dowamynda ýaragly toparlary anyklap, ýok etmek boýunça harby görkezme, manýowr, goranyş we hüjüm ukyplaryny görkezeler, aýratynam duşmanyň hüjümlerini yza serpikdirerler.

Bilelikdäki türgenleşige iki ýurtdan 1500 esger, 200 harby ulag gatnaşýar. Türgenleşige Gyrgyzystandaky rus harby bazasynda ornaşdyrylan Su-25 harby uçarlary bilen harby dik uçarlar goldaw berer.Degişli Habarlar