Akaýew Russiýadan Gyrgyzystana Alynyp Gidildi

Gyrgyzystanyň ilkinji Prezidenti Askar Akaýewiň 16 ýyl son Russiýadan Gyrgyzystana alynyp gidilendigi habar berildi

1684254
Akaýew Russiýadan Gyrgyzystana Alynyp Gidildi

Ýerli metbugatyň howpsuzlyk çeşmelerine esaslandyrýan habaryna görä esaslandyryjy Prezident Akaýew Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti tarapyndan Bişkege alynyp gidildi.

Akaýewiň Bişkekdäki Halkara Manas howa menzilinden alynyp, Milli howpsuzlyk boýunça Döwlet komitetine getirilendigi habar berildi.

Prezidenti Sadyr Žaparowyň häkimiýet başyna gelmeginden soň 1993-nji ýylda Kanadanyň “Jenterra Gold” firmasynyň “Kumtor” altyn känine daşky gurşawa uly zeper ýetirendigi sebäpli ýolbaşçy belläpdi.

Howpsuzlyk güýçleri “Kumtor” altyn käninde geçirilýän derňew işleriniň çäginde Akaýawiň saklanmagy üçin karar kabul edipdi.

Gyrgyzystanyň garaşsyzlygyny almagyndan soň 15 ýyl prezident bolup işlän Akaýew, 2005-nji ýylyň 24-nji martyndaky halk gozgalaňyndan soň maşgala agzalary bilen Russiýa gidipdi.Degişli Habarlar