Azerbaýjanyň we Türkiýäniň goşunlary harby türgenleşik başlatdy

Azerbaýjanyň we Türkiýäniň goşunlarynyň hüjüm birikmeleri umumy harby türgenleşik başlatdy

1615852
Azerbaýjanyň we Türkiýäniň goşunlary harby türgenleşik başlatdy

Azerbaýjanyň Goranmak ministrliginden berilen beýanata görä, Azerbaýjanda geçirilýän harby türgenleşikde meýdana çykan söweşjeň birikmeler bir aragatnaşyk ulgamynyň guramaçylygynda berilen wezipeleri ýerine ýetirýärler. 

Harby türgenleşikde döwrebap aragatnaşyk ulaglary we awtomat gözegçilik ulgamlary ulanylýar. 

Harby birikmeleriň aragatnaşyk guramaçylygy, meýdan gözegçilik nokatlarynyň açylmagy we beýleki wezipeleri özünde jemleýän türgenleşik 8-nji aprele çenli dowam eder. 

 Degişli Habarlar