Ersin Tatar Žozep Borrel bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

DKTR-nyň Prezidenti Ersin Tatar, Žozep Borrel bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

1566544
Ersin Tatar Žozep Borrel bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

DKTR-nyň Prezidenti Ersin Tatar, Ýewropa Bileleşiginiň Daşary gatnaşyklar we Howpsuzlyk syýasaty boýunça ýokary wekili we Ýewropa Komissiýasynyň başlygynyň orunbasary Žozep Borrel bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy. 

DKTR-nyň Prezident diwany tarapyndan berilen beýanata görä, DKTR-nyň Prezidenti Ersin Tatar telefon söhbetdeşliginde, BMG-nyň ýolbaşçylyk etmeginde ýakyn wagtda geçirilmegi meýilleşdirilen Kipr temaly 5+1 resmi bolmadyk konferensiýadan ozal gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdy. 

Kiprde iki tarapyň hem özygtyýar deňlige we deň halkara statusa hormat goýulan halatynda dowamly we adalatly ylalaşygyň gazanylyp bilinjekdigini aýdan Tatar, şol esasda iki döwletiň arasynda hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ýola goýulyp bilinjekdigini beýan etdi. 

Beýleki tarapdan Ersin Tatar, Ýewropa Bileleşigi tarapyndan DKTR-e ugradylan koronawirus sanjymlarynyň 1080 sanysynyň şu gün kabul edilip alynandygyny habar berdi. 

DKTR-e sanjymlaryň ugradylmaga dowam ediljekdigini we şonuň bilen baglanşykly programmanyň Kipr türk tarapy bieln paýlaşylmagy üçin buýruk berjekdigini aýdan Borrel, Kipr adasyna gurajak nobatdaky saparynda Prezident Ersin Tatar bilen duşuşyk geçirmekden hoşal boljakdygyny beýan etdi. 


Etiketkalar: #Žozep Borrel , #DKTR

Degişli Habarlar