Azerbaýjan, Ermenistanyň 1 Milliard Dollarlyk Harby Enjamyny Hatardan Çykardy

Aliýew, Türkiýeden alynan ýaragly uçarmansyz howa ulaglarynyň Daglyk Garabagda dowam edýän çaknyşyklardaky rolyny gürrüň berdi

1509752
Azerbaýjan, Ermenistanyň 1 Milliard Dollarlyk Harby Enjamyny Hatardan Çykardy

 

Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew, Türkiýeden satyn alan ýaragly uçarmansyz howa ulaglary arkaly Ermenistanyň goşunlarynyň 1 milliard dollarlyk harby enjamyny hatardan çykarandyklaryny aýtdy.

Frans-24 kanalyna beýannama beren Aliýew, Türkiýeden alynan ýaragly uçarmansyz howa ulaglarynyň Daglyk Garabagda dowam edýän çaknyşyklardaky rolyny gürrüň berdi.

Aliýew “Bular döwrebap ýaraglar. Diňe Türkiýeden alan ýaragly uçarmansyz howa ulaglarymyz arkaly Ermenistanyň goşunlarynyň 1 milliard dollarlyk harby enjamyny hatardan çykardyk” diýdi.

Azerbaýjanyň goşunlarynyň döwrebap harby enjamlary ulanýandygyna ünsi çeken Aliýew, inwentarynda ýeterlik ýaragly uçarmansyz howa ulagynyň bardygyny nygtady.

Azerbaýjanyň goşunlary, Ermenistanyn ilatly ýerlere ot açandygy sebäpli 27-nji sentýabrda operasiýa başladypdy.

Basyp alan ýerlerini ýitiren Ermenistan, Azerbaýjanda ilatly ýerlere guraýan top we raketa hüjümlerini dowam etdirdi.

Ermenistan bilen Azerbaýjan, Russiýanyň paýtagty Moskwada geçirlen gepleşiklerde 10-njy oktýabrdan ýerli wagt bilen 12.00-dan başlap Daglyk Garabagdaky jesetleriň we ýesirleriň çalyşygy üçin gumanitar maksatly ylalaşyk gazanypdy.

Ermenistanyň goşunlarynyň ylalaşygyň yzy ýanyndan heniz 24 sagat geçmänkä Azerbaýjanyň Genje şäherine guran raketa hüjüminde asuda ilatdan 10 adam ýogalypdy, 35 adam hem ýaralanypdy.Degişli Habarlar