Türk Geňeşiniň maslahatynda syýahatçylyk bilen bagly meseleler maslahatlaşylar

Türk Geňeşinden berilen beýanatda maslahatyň 22-23-nji iýun aralygynda wideo konferensiýa arkaly geçiriljekdigi beýan edildi

1440802
Türk Geňeşiniň maslahatynda syýahatçylyk bilen bagly meseleler maslahatlaşylar

Türki Dilli ýurtlaryň hyzmatdaşlyk geňeşi-Türk Geňeşine agza ýurtlar bilen synçy ýurt bolan Wengriýanyň Syýahatçylyk ministrleri, koronawirus epidemiýasy sebäpli syýahatçylyk pudagynda görülen çäreler we pudagyň ýaňadandan hyzmat bermäge başlamagy bilen bagly meseleleri "Türk Geňeşine agza ýurtlaryň Syýahatçylyk pudagyndan jogapkär ministrleriniň 5-nji maslahatynda" ara alyp maslahatlaşarlar. 

Türk Geňeşinden berilen beýanatda 22-23-nji iýun aralygynda göni wideo aragatnaşyk arkaly geçiriljek maslahata agza ýurtlar bolan Türkiýe, Azerbaýjan, Gazagystan, Gyrgyzystan, Özbegistan bilen synçy ýurt bolan Wengriýanyň Syýahatçylykdan jogapkär ministrleriniň gatnaşjakdygy mälim edildi. 

Maslahatda Gadymy Ýüpek ýolunyň ugrunda geçirilmegi meýilleşdirilýän syýahatçylyk turlaryny öz içine aljak "Türk Geňeşiniň Döwrebap Ýüpek ýoly Umumy Tur taslamasy" we taslamanyň tanyşdyrylyş meselesiniň ele alynjakdygy habar berildi. Degişli Habarlar