Täjik we gyrgyz raýatlarynyň arasynda başdan geçirlen dartgynlykda 1 täjik raýaty ýogaldy

Wakada 10 täjik raýaty ýaralandy

Täjik we gyrgyz raýatlarynyň arasynda başdan geçirlen dartgynlykda 1 täjik raýaty ýogaldy

Täjigistanyň Gyrgyzystanyň territoriasynda ýerleşýän Woruh obasynda täjik we gyrgyz raýatlarynyň arasynda başdan geçirlen dartgynlykda 1 täjik raýaty ýogaldy.

Täjigistan tarapyndan berlen beýanatda, Gyrgyz Respublikasynyň territoriasynda ýerleşýän emma Täjigistana degişli bolan Woruh obasynda iki ýurduň raýatlarynyň arasynda dartgynlygyň başdan geçirlendigi nygtaldy.

Woruh obasynyň golaýyndaky jedelleşikli zolakda, gyrgyz ýolbaşçylarynyň hökümetara ylalaşyga garamazdan ýoluň gurluşygyna başlamagyna täjik raýatlarynyň garşylyk görkezmegi sebäpli dartgynlygyň başdan geçirlendigi ýatladyldy.

Wakada 10 täjik raýaty ýaralandy, 1 adam ýogaldy.

Dartgynlyk sebäpli gyrgyz ýolbaşçylar Täjigistandan Woruh obasyna gidýän ýoly gatnawa ýapdy.Degişli Habarlar