Taryhda 24-nji noýabr

Taryhyň Şu Güni

1533160
Taryhda 24-nji noýabr

 

1859-njy ýylyň 24-nji noýabry… Inlis alymy Darwiniň ylym dünýäsi bilen dini edaralarynyň arasynda berk diskussiýalara sebäp bolan “Janlylaryň gelip çykyşy” atly kitaby çapdan çykýar. Darwin kitabynda “ewolýusiýa teoriýasyny” ilkinji gezek ileri sürýär.

1928-nji ýylyň 24-nji noýabry… Türkiýede “Millet mekdepleriniň” açylmagy hakyndaky kanun çykarylýar. M.K.Atatürkin “Baş mugallym” yglan edilen güni bolan 24-nji noýabr Atatürkiň doglan gününiň 100-nji ýyllygy mynasybetli 1981-nji ýyldan bäri Türkiýede “Mugallymlaryň güni” hökmünde bellenilip geçilýär.

1934-nji ýylyň 24-nji noýabry… Prezident gahryman Mustafa Kemal Mejlisde kabul edilen kanun bilen “Atatürk” familiýasyny alýar. Kanuna laýyklykda şol familiýuanyň diňe Gahryman Mustafa Kemal tarapyndan ulanylmagyna rug berilýär.Degişli Habarlar