Taryhda 20-nji oktýabr

Taryhyň Şu Güni

1512023
Taryhda 20-nji oktýabr

1827-nji ýylyň 20-nji oktýabry…  Osman imperiýasynyň Gresiýa garaşsyzlygyny bermeginden soň Britaniýa, Fransiýa we Russiýa Gresiýanyň Nawarin portundaky Osman flotuna hüjüm edýär. Hüjümde Osman deňiz floty doly ýok edilýär.

1921-nji ýylyň 20-nji oktýabry… Sakarýa ýenişinden son Türkiýeden çekilen Fransiýa bilen TBMM-niň arasynda “Ankara Ylalaşygyna” gol çekişilýär. Ylalaşyk bilen Hataýdan daşgary Türkiýäniň şu günki günorta serhetleri kesgitlenýär.

2011-nji ýylyň 20-nji oktýabry… 1969-njy ýyldan 2011-nji ýyla çenli Liwiýany dolandyran Muammer Kaddafi Sirte şäherinde pitneçiler tarapyndan urlup öldürilýär.Degişli Habarlar