Taryhda 12-nji sentýabr

Taryhyň Şu Güni

1489108
Taryhda 12-nji sentýabr

1940-njy ýylyň 12-nji sentýabry… Fransiýada 4 ýetginçek 17 müň ýyllyk suratlar bolan Laskauks gowagyny tapýar. 1979-njy ýylda ÝUNESKO tarapyndan dünýäniň miras sanawyna goşulan Laskauks gowagynda 600-den gowrak diwar suratlary bar.

1963-nji ýylyň 12-nji sentýabry… Türkiýe bilen Ýewropanyň Ykdysady Toparynyň arasynda hyzmatdaşlyk ylalaşygyna gol çekişilýär.

2017-nji ýylyň 12-nji sentýabry… Prezident R.T.Erdogan Russiýadan S-400 raketa goranyş ulgamyny almak üçin şertnama baglaşylandygyny beýan edýär.Degişli Habarlar