Taryhda 19-njy mart

Taryhyň Şu Güni

1381239
Taryhda 19-njy mart

1920-nji ýylyň 19-njy marty… Stambulyň Antanta girýän ýurtlar tarapyndan basylyp alynmagyndan soň Wekiller toparynyň başlygy M.Kemal serkerde Türkiýäniň Mejlisiniň agzalarynyň Ankarada jemlenşmegi üçin welaýatlara çagyryş ugradýar.

1945-nji ýylyň 19-njy marty… 2-nji Jahan urşunyň ahyrlarynda Staliniň liderlik etmegindäki Sowet Soýuzy 1925-nji ýylda kabul edilen Türk-Sowet Dostluk we Bitaraplyk Şertnamasynyň güýjüni ýitirendigini beýan edýär. Sowet hökümeti soňky resmi ýüzlenmelerinde Türkiýeden Kars, Ardahan we Artwin bilen Dardanel we Bosfor bogazlarynda harby baza berilmegini isleýär.

2011-nji ýylyň 19-njy marty… Liwiýada Muammer Kadafa garşy başlan pitnäniň ýurduň çar tarapyna tutaşmagyndan soň ABŞ-nyň, Britaniýanyň we Fransiýanyň başda durmagyndaky hyzmatdaş güýçler hem Liwiýanyň hökümetine garşy harby howa hüjümine başlaýar


Etiketkalar: Taryhyň Şu Güni

Degişli Habarlar