Taryhda 13-nji fewral

Taryhyň Şu Güni

1358485
Taryhda 13-nji fewral

1258-nji ýylyň 13-nji fewraly… Mongol hökümdary Hulagu Bagdady basyp alýar we mongollar 1 hepdäniň dowamynda Abassy halyflygynyň paýtagtyny talaýar. Talaňçylykda we ýüze çykan wakalarda 200 müňe golaý bagdatly gylyçdan geçirilýär.

1894-nji ýylyň 13-nji fewraly… Doganlar Lumierler ilkinji kinemotografyň patentini alýarlar.

1975-nji ýylyň 13-nji fewraly… 1974-nji ýyldaky Parahatçylyk operasiýasyndan soň Kiprde döredilen Türk Awtanom Mejlisi Kipr Türk Federatiw Döwletiniň gurulmagy hakyndaky karary bir agyzdan kabul edýär. Prezidentlige Rauf Denktaş saýlanýar. Döwletiň konstitutsiýasy bolsa 8-nji iýunda geçirilen referendumda kabul edilýär.


Etiketkalar: #Kipr , #Taryhyň Şu Güni

Degişli Habarlar