Taryhda 19-njy ýanwar

Taryhyň şu güni

1343253
Taryhda 19-njy ýanwar

 

 

1798-nji ýylyň 19-njy ýanwary: Sosialogiýanyň gurujysy we pozitiwizm akymynyň öňbaşçysy Auguste Komte Fransiýanyň Montpeliýe şäherinde dünýä inýär. Komte “3 Hal (ýagdaý) kanuny” bilen sosialyogiýa ylymynyň düýbüni tutýar

2012-nji ýylyň 19-njy ýanwary: Türkiýede Prezidentiň halk tarapyndan saýlanmagyny, saýlawlaryň 5 ýyldan 1 gezek geçirilmegini göz öňünde tutýan Prezident saýlawy kanuny Türkiýäniň Beýik Millet Mejlisinde kabul edilýär.

 

 

2013-nji ýylyň 19-njy ýanwary: Bolgariýa Hak we Azatlyklar hereketiniň lideri Ahmet Doganyň janyna kast edilýär. Kürsä çykan Ahmet Dogany nyşana alan hüjümçi maksadyna ýetip bilmeýär. Hüjümçi zaldaky howpsyzlyk güýçleri tarapyndan tussag edilýär

 Degişli Habarlar