Taryhda 8-nji ýanwar

Taryhyň Şu Güni

1336912
Taryhda 8-nji ýanwar

 

1324-nji ýylyň 8-nji ýanwary… Wenesiýaly täjir maşgalasynda dünýä inen meşhur jahankeşde Marko Polo 70 ýaşynda Wenesiýada dünýeden ötýär. Papa Grigori 9-njynyň kakasyna we dogan agasyna Kubilaý hana hat alyp gitme üçin tabşyryk bermeginden soň meşhur syýahatlaryna başlaýar. 17 ýylyň dowamynda dürli ýurtlary görmäge pursat tapan Marko Polo Wenesiýa dolanandan soň genuýalylar bilen bolan urşa gatnaşýar we ýesir düşýär. Marko Polo tussaghanada gören ýerleri hakynda meşhur syýahatnamasyny ýazýar.

 

1642-nji ýylyň 8-nji ýanwary…Döwrebap fizika we astronomiýa ylmynyň esaslandyryjylaryndan biri bolan italiýan alymy Galileo Galileý 79 ýaşynda İtaliýada aradan çykýar. Galileý dünýäniň günüň daşyndan aýlanýandygyny yglan etmeginden soň Engizisiýa tarapyndan ölüme höküm edilýär, emma tezisini yzyna almagy sebäpli günäsi geçilýär.

 

 

 

1916-njy ýylyň 8-nji ýanwary… 1-nji Jahan urşunda Çanakgala frontundaky türk goşunlaryndan ýeňilen we yza çekilmäge başlan hyzmatdaş güýçleriň soňky harby bölümleri hem Çanakgaladan gidýär. Bir gün soň 5-nji goşunyň serkerdesi Otto Liman won Sanders Gallipoli ýarym adasynda hyzmatdaş goşunlarynyň galmandygyny Baş ştaba telegramma bilen habar berýär. 


Etiketkalar: #astronom , #fizik , #Çanakgala

Degişli Habarlar