Taryhda 18-nji maý

Taryhyň şu güni

1203261
Taryhda 18-nji maý

 

 

Şu gün 2019-njy ýylyň 18-nji maýy… Taryhyň şu güni başlaýar…

1804-nji ýylyň 18-nji maýy… Napolýon Bonapart Fransiýada Imperator yglan edilýär.

1915-njy ýylyň 18-nji maýy… Çanakgala urşunda snaýper bolan türk gyzy şehit bolýar. Çanakgalada käbir türk zenanlary hem snaýper bolupdy.

1944-nji ýylyň 18-nji maýy… Krym tatar sürgüni… Iosef Stalin faşistler bilen hyzmatdaşlyk etmekde günäkärläp Krym tatarlaryny Krym ýarym adasyndan sürgün edýär. Sürgünde pida bolan Krym tatarlarynyň sany 110 müňden geçýär.

1974-nji ýylyň 18-nji maýy… Hindistanda Tar çölünde ilkinji ýadro synagy üstünlik bilen amala aşyrylýar. “Ýylgyrýan budda” atlandyrylan taslama bilen Hindistanda ýadro ýaragyna eýe bolan 6-njy ýurt bolýar.Degişli Habarlar