Taryhda 23-nji fewral

Taryhyň Şu Güni

1150965
Taryhda 23-nji fewral

Taryhyň Şu Güni 23.02.2019

 

 

Taryhda 23-nji fewral

 Taryhyň şu güni başlaýar…

1904-nji ýylyň 23-nji fewraly… ABŞ 10 million dollara Panama kanaly zolagynyň gözegçiligini satyn alýar.

1918-nji ýylyň 23-nji fewraly… Lew Troski Gyzyl goşuny döredilýär. Gyzyl goşun 1917-nji ýyldaky oktýabr ynkylabyndan soň imperiýanyň goşunyna garşy söweşmek üçin 1918-nji ýylyň 23-nji fewral güni zähmetkeşleriň we daýhanlaryň harby goşunda tälime başlamagy bilen resmi taýdan döredilýär. Gyzyl goşunyň ady 1946-njy ýylda Sowet Soýuzynyň Ýaragly güýçler hökmünde üýtgedilýär.

1919-njy ýylyň 23-nji fewraly… Benito Mussolini Italiýada Faşist partiýasyny dördýär.

1921-nji ýylyň 23-nji fewraly… Sewr ylalaşygynyň üýtgedilmegi üçin Londonda maslahat geçirilýär. Maslahat 12-nji martda netijesiz tamamlanýar.

1944-nji ýylyň 23-nji fewraly… Sowet Soýuzynyň hökümeti çeçen we inguş halklaryny Orta Aziýa hem-de Sibire sürgün etmäge başlaýar. 500-700 müň çeçen we inguş agyr şertlerde sürgün edildi.

1945-nji ýylyň 23-nji fewraly…Türkiýe bilen ABŞ özara kömek bermek hakyndaky ylalaşyga gol çekişýär.

1945-nji ýylyň 23-nji fewraly… Türkiýe Gitler Germaniýasyna we Ýapon Imperiýasyna uruş yglan edýär.Degişli Habarlar