Taryhda 17-nji fewral

Taryhyň Şu Güni

1146596
Taryhda 17-nji fewral

 

 

Taryhda 17-nji fewral

 

 Taryhyň şu güni başlaýar…

1926-njy ýylyň 17-nji fewraly… Türk Maşgala kodeksi kabul edilýär.

Osman döwründe güýjüni dowam etdiren Yslam hukuk kadalaryny öz içine alýan “Mejelleniň” ýerine kabul edilen Maşgala kodeksi, uzak dowam eden seljermelerden soň Şweýsariýadan alynýar.

1933-nji ýylyň 17-nji fewraly… Meşhur gyrgyz şahyry we kompozitory Toktogul Satylganow dünýeden ötýär. 13 ýaşynda goşgy goşmaga başlan Satylganow, umuman nesihat görnüşli ýatdan goşgy aýdýan şahyr we kompozitordy.

1936-njy ýylyň17-nji fewraly… Le Folk tarapyndan döredilen Gyzylmaska ABŞ-nyň gazetlerinden birinde çap edilmäge başlanýar.

1959-njy ýylyň17-nji fewraly… Türkiýe Respublikasynyň Premýer ministri Adnan Menderesi we ýanyndakylary Londona alyp giden uçar Gatwik howa menziliniň golaýynda ýere gaçýar. Kipr gepleşikleri üçin Londona giden wekiliýeti alyp barýan uçar ümür sebäpli mejbur gonmaly boldy emma tokaýlyk meýdana gaçdy. Premýer ministr Adnan Menderes heläkçilikden halas boldy, emma Türkiýäniň resmi habarlar gullugy “Anadoly” habarlar gullugynyň baş müdiri Şerif Arzyk bilen bilelikde 14 adam aradan çykýar.Degişli Habarlar