TRT Worldyň "Ukrainanyň söweş gündelikleri" dokumental filmi Emmi Sylaglarynyň finalynda bäsleşer

TRT World tarapyndan taýarlanan baýrakly dokumental seriýasy "Off the Grid"-iň Ukrainada düşüren "Ukraine Wartime Diaries" (Ukrainanyň söweş gündelikleri) atly dokumental filmi halkara derejede üstünlige eýe boldy

2041391
TRT Worldyň "Ukrainanyň söweş gündelikleri" dokumental filmi Emmi Sylaglarynyň finalynda bäsleşer

TRT World tarapyndan taýarlanan baýrakly dokumental seriýasy "Off the Grid"-iň Ukrainada düşüren "Ukraine Wartime Diaries" (Ukrainanyň söweş gündelikleri) atly dokumental filmi halkara derejede üstünlige eýe boldy. 

Türkiyäniň Radio we telewideniýe guramasy tarapyndan berilen beýanata görä, Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda başlan uruşda asuda ilatyň başlaryndan geçirenlerini gürrüň berýän dokumental film, Halkara telewideniýe sungady we ylymlar akademiýasy tarapyndan berilýän 44-nji Halkara Emmi sylaglarynyň "Habar we soňky wakalar" kategoriýasy boýunça finala çykdy. 

Finalda Türkiyä wekilçilik eden TRT Worldyň bäsdeşleri bolsa Beýik Britaniýa, Braziliýa we Ysraýyl boldy. 

Mussin Ennaimi we Aleksandr Polia tarapyndan taýarlanan we Hakan Hojaogly tarapyndan düşürilen, Ukrainada taýaralanan dokumental film, urşuň weýran ediji ýüzüni tomaşaçylara haýran galdyryjy görnüşde gürrüň bermek bilen, Russiýanyň goşunynyň yza çekilmegi bilen Ukrainadaky asuda ilatyň durmuşlaryndaky üýtgeşmeleri ele alýar. 

TRT-niň baş müdiri Mehmet Zahid Sobajy: "TRT hökmünde biziň maksadymyz, daşary ýurt dillerindäki ýaýlymlarymyz bilen halkara derejesinde güýçli täsir galdyrmakdyr. Hem uzak geografiýada, hem golaýymyzda bolup geçýän wakalara ýerinde gözegçilik edýäris we dünýäniň köplenç üns bermeýän köp sanly meseläni gün tertibe getirýäris. Şol sebäpli TRT Worldyň Ukrainada uruşyň esasan hem asuda ilata ýetiren täsirini gürrüň berýän Off the Grid-iň habar-dokumental film işleri bilen Halkara Emmi sylaglaryna dalaşgär hödürlenmegi biz taýdan garaşylmadyk waka däldir. Bu üstünligimiziň halkara derejedäki ykrarnamasydyr. Zähmet çeken ähli egindeşlerimi tüýs ýüregimden gutlaýaryn" diýip habar berdi. 

Halkara ýaýlymlardan jogapkär TRT-niň baş müdüriniň orunbasary Ömer Faruk Tanrywerdi hem: "Emmi sylaglaryna dalaşgär hödürlenmegimiz TRT Worldyň halkara ýaýlymda ýeten sepgidiniň subutnamasydyr. Zähmet çeken egindeşlerimi gutlaýaryn" diýip belledi. 

TRT World kanalynyň koordinatory Bora Baýraktar bolsa: "Bu dalaşgärlik žurnalistikada we telewideniýede ýeten sepgidimiziň iň möhüm žurnalistler tarapyndan kabul edilmegidir. Mundan başgada Ukrainadaky ýagdaýa deňagramly ýagdaýda, sözüň doly manysynda görkezen iň uly subutnamasydyr" diýip nygtady. 

44-nji Halkara Emmi sylaglarynyň "Habar we soňky wakalar" kategoriýasy sylaglary, 27-nji sentýabrda Nýu-Ýorkda geçiriljek we telewideniýe dünýäsiniň öňdebaryjylarynyň gatnaşjak dabara bilen eýelerine gowşurylar. Degişli Habarlar