Antalýa syýahatçylaryň üns merkezinde bolmagynda galýar

Antalýada syýahatçylar we ýerli ilat howanyň ýyly bolmagy sebäpli deňizde we kanoede ýüzüp wagt geçirdiler

1936265
Antalýa syýahatçylaryň üns merkezinde bolmagynda galýar
antalya'da deniz.jpg
antalya deniz.jpg
antalya.jpg
antalya'da kis.jpg

Howanyň we deňiziň ýylylygynyň 18 gradusa baryp ýeten Antalýada hepdäniň ahyryndaky ýyly howadan peýdalanmak isleýän adamlar deňiziň kenaryny doldurdylar. 

Konýaalty, Lara we Sarysu plažlaryna gelen adamlar güne ýandylar, käbirleri bolsa deňize girip suwa düşdüler, käbir adamlar bolsa kanoe münüp Ortaýer deňiziniň ýyly suwlarynda ýüzüp wagt geçirdiler. 

Beýleki tarapdan bolsa Konýaalty plažynyň golaýyndaky Beýdaglarynyň gar bilen gaplanmagy ünsleri özüne çekdi. Kenara diňe 50 km alysda ýerleşýän Saklykent lyža merkezinde hem köp sanda adam lyžada typdylar. 


Etiketkalar: #deňiz , #Antalýa , #kenar , #kanoe

Degişli Habarlar