Şu ýyl Nemrut dagyna gelen syýahatçylaryň sany 225 müň adama golaýlady

ÝUNESKO-nyň Bütindünýä Medeni miras sanawynda ady geçýän Nemrut Dagy taryhy zolaga gelen syýahatçylaryň sany 225 müň adama golaýlady

1903039
Şu ýyl Nemrut dagyna gelen syýahatçylaryň sany 225 müň adama golaýlady

Gündogar bilen Günbatar medeniýetleriň kesişýän nokady bolan, 2 müň 150 metr belentligi bilen "Günüň doguşynyň we günüň batyşynyň dünýäde iň köp tomaşa edilýän ýeri" hökmünde bilinýän Adyýaman welaýatynyň Kahta etrabynyň çäklerinde ýerleşýän Nemrut Dagy, Kommagene Şalygyna degişli 50 metr uzynlygynda 150 metr diametrindäki gorgan bilen ençeme ägirt uly esere ýer eýeçiligini edýär. 

Her ýyl köp sanda ýerli we daşary ýurtly syýahatçylary özüne çekýän Nemrut Dagyna şu ýyl 6-njy noýabra çenli gelip gören syýahatçylaryň sany 222 müň 129 adama ýetdi. 

Adyýaman welaýatynyň gubernatory Mahmut Çuhadar Nemrut Dagynyň görülmeli ýerleriň başynda gelýändigini belläp: "Nemrut Dagy syryny saklaýan dünýäde ýeke täk ýer. Müsür piramidalarynyň hem içine girildi, emma Nemrut Dagynda Şa Antiohyň mazarynyň bardygy çak edilýän ýeriň syry entegem çözülmedi. Syrly bir ýer, Taňrylaryň sebiti, şol döwrüň ybadathanasy. Başdan geçirmeleri we taryh söýüjileri halaýan adamlary Adyýamana, Kommagena şalygyna gelip görmeklerine garaşýarys" diýip belledi. Degişli Habarlar