661-nji Taryhy Kyrkpynar Ýagly göreşler festiwaly 27-nji iýunda başlar

Festiwal bilen bagly çäreler 27-nji iýunda başlar

1846720
661-nji Taryhy Kyrkpynar Ýagly göreşler festiwaly 27-nji iýunda başlar

661-nji Taryhy Kyrkpynar Ýagly göreşler festiwalynyň programmasy aýan edildi.

Dünýäniň iň gadymy sport çäreleriniň biri bolan Taryhy Kyrkpynar Ýagly göreşleriň başlamagyna sanalgyja günler galdy.  

Göreş bäsleşikleri 1-nji iýulda anna güni başlar. 

661-nji Taryhy Kyrkpynar Ýagly göreşler festiwaly 3-nji iýulda Baş Pälwanlyk duşuşygy bilen tamam bolar. 

Festiwalyň çäginde aýdymçy Şewwal Sam bilen Rubato we Zakkum ýaly aýdym-saz toparlary konsert berip çykyş ederler. 

Ýagly göreşleriň resmi açylyş dabarasy Saraýiçi Är meýdanynda amala aşyrylar. Degişli Habarlar