Şu gije Gadyr gijesi

Gadyr gijesinde edilen doga-dilegler kabul bolsun

1419884
Şu gije Gadyr gijesi

Şu gün Yslam dininde müň aýdan haýyrly we düşümli bolan Gadyr gijesi, oraz aýynyň 27-nji gijesi bellenilip geçiler

Gurhannyň Alla tarapyndan indirilmäge başlan gijesi bolan Gadyr gijesi, dogalaryň we tobalaryň kabul edilýän keramatly gijesi hökmünde kabul edilýär we Gurhanda ady agzalýan ýeke-täk gijedir.

Täze görnüş koronawirus epidemiýasyna garşy görlen çäreleriň çäginde metjitleriň ybadata ýapylandygy sebäpli, musulmanlar Gadyr gijesinde öýlerinde ybadat eder we doga eder.

Din işleri edarasynyň başlygy Ali Erbaş, Gadyr gijesi mynasibetli çap eden ýüzlenmesinde, Gadyr gijesiniň düşümli bolmagyny diledi.

 Degişli Habarlar