"Şu gije dogalaryň we tobalaryň kabul edilýän mukaddes gijesi”

Şu gije etjek dogalaryňyz we tobalaryňyz kabul bolsun!

1212185
"Şu gije dogalaryň we tobalaryň kabul edilýän mukaddes gijesi”

Yslam dininde müň aýdan hem haýyrly bolandygy aýdylýan Gadyr gijesi Oraz aýynyň 27-nji gijesinde ertir bellenilip geçiler

Gadyr gijesi “asmanyň gapylarynyň açylýan, dogalaryň we tobalaryň kabul edilýän mukaddes gije” hökmünde kabul edilýär.

Din işler edarasynyň Dini hyzmatlar baş müdirligi Gadyr gijesi mynasybetli çäreler geçirer.

Beýleki tarapdan raýatlaryň şol mukaddes gijäniň parzlaryny berjaý etmegi üçin Türkiýe boýunça 38, 690 metjit säher çagyna çenli açyk bolar.


Etiketkalar: #doga etmek , #gadyr , #toba etmek

Degişli Habarlar