Awstraliýadaky harby muzeý

Awstraliýadaky Harby muzeýde Osmanly türkmen döwletiniň baýdagy hem sergilenýär

Awstraliýadaky harby muzeý

Muzeýde söweşden galan ençeme original eserler, ýaraglar, egin-eşikler we ş.m. bar.

Awstraliýada Berni Dingle tarapyndan 30 ýyl ozal gurulan muzeýde Osmanly türkmen döwletiniň 3 ýarymaýly baýdagy sergilenýär.

Baýdagyň Awstraliýa kim tarapyndan we nähili getirilendigi anyk bilinenok.

Dingle baýdagyň muzeýe sowgat edilendigini, sosna agajynda elde ýasalan baýdagyň 140 ýyllyk taryhynyň bardygyny we onuň sosna agajyndan ýasalandygyny mälim etdi.

Muzeýde müňlerçe taryhy eserleriň arasynda Geliboludan getirilen naýzalary, baýdak nyşanaly kemer tokalary, nyşanaly ilikleri we türk gylyçlaryny görüp bolýar.


Etiketkalar:

Degişli Habarlar