Bingöl Siwan Tut Toşaby

Türkiyäniň Özboluşly Önümleri

2154768
Bingöl Siwan Tut Toşaby

Türkiyäniň Gündogar Anadoly sebitinde ýerleşýän we esasy girdeji çeşmesi oba hojalyk we maldarçylyk bolan Bingöl welaýatynyň Siwan etraby takmynan 100 ýyl bäri dowam edýän tut önümçiligi bilen giňden tanalýar. Sebitde ýetişýän tutlar täze we kakadylan miwe hökmünde satylmak bilen birlikde, toşap edilip hem sarp edilýär. Bingöl Siwan Tut Toşaby Bingöl welaýatynyň Oba hojalyk we tokaýçylyk müdürliginiň ýüz tutmagy netijesinde 2021-nji ýylda Türkiyäniň geografiki taýdan hasaba alynan önümleriň arasyna goşuldy. Toşabyň önümçiligi üçin tut iýun we iýul aýlarynda ýygnalýar. Tut agaçlarynyň ýerleşýän ekin meýdanlarynda diňe haýwan dökünleri ulanylýar, himiki pestisidler ulanylmaýar. Hasyl ýygnamak döwründe miweler topraga degmezden biz matalaryna ýygnalýar. Ýygnalan we tapawutly maddalardan saplanan tutlar, ondan soň dub agajy bilen gyzdyrylan gazanlarda belli bir konsistensiýa gelýänçä çenli gaýnadylýar. Şondan soň alynan şire, marly bilen süzülip, goýulaşdyrmak işi üçin ýaňadandan gazana guýulýar we ýene-de 30 minut gaýnadylýar. Şire toşaba öwrüleninden soň, başga bir gaba guýulýar, bulanýar we sowadylýar. Goragly ýerlerde ýalpak gaplara doldurylýar, reňkini we ysyny almak üçin 1-2 günüň dowamynda günüň aşagynda goýulýar. Ondan soň toşap soňky gezek marly bilen süzülip, iýmit üçin amatly bankalara ýa-da plastik jamlara goýulyp, sarp edilmäge taýar ýagdaýa getirilýär.


Etiketkalar: #toşap , #tut , #Siwan , #Bingöl

Degişli Habarlar