Gazadaky hapa suwlaryň deňize yzygiderli syzmagy "daşky gurşaw betbagtçylygy" howpuny emele getirýär

Bilesigelijiniň Bellikleri

2065343
Gazadaky hapa suwlaryň deňize yzygiderli syzmagy "daşky gurşaw betbagtçylygy" howpuny emele getirýär

Gazadaky hapa suwlaryň deňize yzygiderli syzmagy "daşky gurşaw betbagtçylygy" howpuny emele getirýär

Gazanyň häkimligi Ysraýylyň arakesmesiz ýagdaýda bombalaýan Gaza sektorynda hapa suwlary arassalaýjy desgalaryň işlemeýändigi sebäpli, hapa suwlaryň deňize syzmagynyň emele getirip biljek daşky gurşaw betbagtçylygy barada duýduryş berdi.

Bilesigelijiniň Bellikleri atly gepleşigimiziň bu günki sanynda Gazadaky hapa suwlaryň deňize yzygiderli syzmagy "daşky gurşaw betbagtçylygy" howpuny emele getirýär atly temanyň üstünde durup geçmek isleýäris.

Gazanyň häkimliginden berilen ýazmaça beýanatda, Ysraýylyň bombaly hüjümlerinde zyýan ýetmegi, elektrik togunyň kesilmegi we ýangyjyň ýoklugy sebäpli işlemeýän hapa suwlary arassalaýjy desgalaryndan hapa suwuň deňize akmaga dowam edýändigi mälim edildi.

Beýanatda Gaza sektoryndan her gün 65 müň stakan hapa suwuň deňize akýandygy we şol ýagdaýyň saglygy goraýyş we daşky gurşaw howplaryny emele getirýändigi habar berildi.

Gaza şäherindäki Şeýh Rydwan  howuzynda her gün 10 müň stakan hapa suwuň geçirilýändigi bellenen beýanatda, hapa suw meselesiniň dowam etmeginiň şäheri doly çöküşe we uly betbagtçylyga eltip biljekdigi barada duýduryş berildi.

Gazanyň häkimligi mundan başgada saglygy goraýyş, daşky gurşaw we ynsanperwer ugurlary boýunça iş alyp barýan guramadyr-edaralara bu meselä gyssagly çäre tapmak barada çagyryş berdi.

Ysraýylyň Gaza garşy guraýan hüjümleriniň soňky ýagdaýy

Hamasyň ýaragly şahasy Izeddin al-Kassam topary, 7-nji oktýabr güni irden Ysraýylyň Palestinalylara we Aksa Metjidi başda bolmak bilen mukaddes gymmatlyklaryna garşy amala aşyrýan düzgün bozmalaryna jogap hökmünde giň gerimli hüjüm guran bolsa, Ysraýylyň goşuny hem şondan soň Gaza sektoryna garşy giň göwrümli howa hüjümlerini başlatdy.

Ysraýylly resmiler Gazadan guralan hüjümlerden 326-sy esger bolmak bilen jemi 1400 ysraýyllynyň ýogalandygyny, 5 müň 132 adamyň hem ýaralanandygyny habar berdi.

Ysraýylyň goşunynyň metbugat geňeşçisi Daniel Hagari Gazada Al-Kassam toparynyň elinde 240 ysraýylly ýesiriň bardygyny beýan etdi.

Palestinanyň Gazadaky Saglygy goraýyş ministrligi Ysraýylyň hüjümlerinde 8 müňden gowragynyň çagalardan we zenanlardan ybarat bolmak bilen jemi 11 müň 100-den gowrak adamyň öldürilendigini, 28 müňden gowrak adamyň ýaralanandygyny aýan etdi.

Basyp alyşlyk astyndaky Günbatar Şeriada Ysraýylyň harby güýçleriniň we ýewreý ýaşaýjylaryň guran hüjümlerinde bolsa 186 palestinaly ýogaldy, takmynan 2 müň palestinaly ýaralandy.

Ysraýylyň goşuny Gaza 26-njy oktýabrda gury ýerden çäkli operasiýalaryny giňeltmäge başlamak bilen birlikde, howa hüjümleriniň ýygylygyny hem artdyrdy.

Gazada müňlerçe ýaraly adamyň sygynan iň uly saglygy goraýyş desgasy bolan Şifa hassahanasy hem Ysraýylyň goşuny tarapyndan nyşana hökmünde kesgitlendi.

Habar Çeşmesi: Anadoly habarlar agentligi.

Bilesigelijiniň Bellikleri atly gepleşigimiziň bu günki sanynda Gazadaky hapa suwlaryň deňize yzygiderli syzmagy "daşky gurşaw betbagtçylygy" howpuny emele getirýär atly temanyň üstünde durup geçdik.Degişli Habarlar