Irritabl içege sindromynda tebigy maslahatlar…

Saglygym Baýlygym

1988263
Irritabl içege sindromynda tebigy maslahatlar…

 

Irritabl içege sindromy; siňdiriş ulgamyna ýaramaz täsir ýetirýän hroniki hassalyklardan biridir. Hassalygyň simptomlarynyň we şikaýatlarynyň arasynda damar çekme görnüşinde garyn agyrysy, peşewiň kadasyzlygy, çiş we içgeçme ýa-da gubuzlyk bardyr.

Ýörite berhiz tutuň

Dogry berhiz, Irritabl içege sindromunyň kadasyzlygynda gowy netije berer we saglyk ýagdaýyňyz kadalaşar.

Irritabl içege sindromuny tebigy ýagdaýda bejermegiň başy, sizi biynjalyk edýän azyklardan çetde durmaklykdyr. İrritabl içege sindromundan ejir çekýän adamlaryň 70 göterimi käbir azyklaryň biynjalyklyklaryny artdyrýandygyny beýan edýärler.

Olar:

 • Sogan, sarymsak, brokoli, kelem ýaly käbir bakja önümleri,
 • Merjimek, nohut, fasol ýaly gury kösükliler,
 • Düzüminde glýuten bolan azyklar, ýagny çörek, makaron, pitsa, keks ýaly,
 • Kofe, alkogol we gazly içgiler,
 • Şekerli, ýagly we hoşboý ysly ösümlikli azyklar we içgiler,
 • Emeli süýjediji goşulan azyklar we içgiler,
 • Insulin ýaly goşmaça süým goşulan azyklar,
 • Günde 3 porsiýadan artykmaç miwe iýmeklik biynjalyklygy artdyrar.

 

Bölekleýin agyz beklemek

Bölekleýin agyz beklemek, wagty kesgitlenen agyz beklemeklige esaslanýan meşhur berhiz modelidir. Hepdede birnäçe gün ýa-da her gün adaty ýagdaýda 14-20 sagadyň dowamynda kaloriýa çäklendirmesini öz içine alýar.

Kaloriýa çäklendirmesi adamlarda gan basyşyny we insuline bolan duýgurlygyň artmagyna sebäp bolýar.

Bölekleýin agyz beklemek, İrritabl içege sindromy üçin peýdalydyr.

 

Maşk etmek

Kadaly fiziki hereket, güýji we ýürek-damar ulgamyny kadaly saklap, sagdyn we uzak ömürli ýaşamak üçin peýdalydyr. Geçirilen ylmy barlaglardan biri İrritabl içege sindromuny ýeňledýändigini ýüze çykardy.

Irritabl içege sindromy üçin iň peýdaly fiziki hereketlerden biri ýogadyr. Ýoga zehin-beden maşkydyr.

 

Ýaşaýyşyňyzda stressi azaldyň

Hroniki stress kortizol gormonyny artdyrýar we siňdiriş ulgamyna ýaramaz täsir ýetirýär. Ol hem Irritabl içege sindromuny azaltmak üçin stresse we gaýgy-alada gözegçilik etmek iňňän möhümdir.

Irritabl içege sindromunyň bejergisinde stressi we onuň sebäp bolýan reaksiýalaryny ýerlikli gönükdirmek möhüm bolup durýar. Stressli ýaşaýyş İrritabl içege sindromy bolan hassalaryň 30 göteriminde garyn agyrysyny we garyn çişligini artdyryp bilýär.

Irritabl içege sindromy bilen arabaglanşykly stressi azaltmak üçin meditasiýa bilen meşgullanyň. Ýoga, şol bir wagtda-da stressiňizi aýyrmak üçin ajaýyp maşkdyr.

 

Akupunktyr etdiriň

Akupunktyr, adamyň bedenindäki strategik nokatlara dürli çuňluklarda tüý inçeliginde igneleriň tizlik bilen sokulmagy arkaly edilýän bedjergi usulydyr.

Akupunktryň İrritabl içege sindromunda oňyn netijeler berýändigi kesgitlenendir.

 

Probiýotik sarp ediň

Probiotikler, siňdiriş ulgamymyz üçin peýdaly, janly mikroorganizmlerdir. Içege sagdynlygy üçin peýdalydyr we İrritabl içege sindromunyň käbir sebäplerini azaltmak üçin maslahat berilýär.

Gatyk, çal, kefir, boza, tarhana çorbasy ýaly fermentirlenen azyklar gowy probiotik azyk çeşmeleridir.

Azyklaryň ýany bilen berhiziňize probiotikleri hem goşup bilersiňiz. Berhize goşmaçalar girizmezden öň lukmanyňyz bilen maslahatlaşyň.

 

Prebiotik/süým sarp etmegä üns beriň

Prebiotikler, içegedäki gowy bakteriýalary iýmitlendirýän diýeta süýmüdir. Ol, içegedäki bakteriýalaryňyzyň içege öýjükleriňiz üçin iýmit öndürmegini üpjün edip, siňdiriş ulgamyna goşant goşýar.

Prebiotikleri miwe we bakja önümlerinden, galla önümlerinden almak mümkin.

Olardan käbirleri:

Banan, arpa, sogan, kakao, tmin tohumy, süle fasoly, alma.

 

D witaminini sarp ediň

D witamini, siňdiriş ulgamy üçin esasy witaminlerden biridir. İrritabl içege sindromy bolan hassalaryň 50 göterimden gowragynda D witamini azlygy bardyr.

D witamini üçin günde 15-30 minut aralygynda güne çykyň we düzüminde D witamini bolan azyklary sarp ediň. Lukmanyň gözegçiliginde goşmaça D witamini sarp edip bilersiňiz.

Tebigy görnüşde düzüminde D witamini bolan azyklardan käbirleri şulardan yabrat;

 • Gyzyl balyk
 • Konserwa edilen dunaý balygy
 • Ýumurtganyň sarysy
 • Sardalýa balygy

 

Tebigy dermanlary hem peýdalanmak maslahat berilýär.

Birnäçe şypaly ösümlik we öýde taýýarlanan dermanlar umumy siňdiriş hem-de içege üçin peýdalydyr.

 

 • Narpyz
 • Aloe wera
 • Çopantelpek
 • Artişok
 • Düzüminde glutation bolan azyklar
 • Zenjebil
 • Tut ýapragynyň çaýy
 • Käkilik oty


Degişli Habarlar