Bitlis Adiljewaz pişegi

Türkiyäniň Özboluşly Önümleri

1942586
Bitlis Adiljewaz pişegi

Türkiyäniň Gündogar Anadoly sebitindäki Wan kölüne kenary bolan Bitlis şäheriniň Adiljewaz etrabyndan adyny alyp gaýdýan Adiljewaz pişegi ýagny hasasy Adiljewaz etrabynyň Oba hyzmatlaryny bermek bileleşiginiň ýüz tutmagy netijesinde 2019-njy ýylda Türkiýäniň geografiki taýdan hasaba alynan önümleriniň arasyna goşuldy.

Ýaşuly adamlaryň gündelik durmuşda ulanmagy we syýahatçylyk maksatly jemi 2 görnüşde önümçiligi amala aşyrylýan pişegiň çig maly, şol sebitde ýörite ýagdaýda ýetişdirilýän hoz agajyndandyr.

Önümçiliginde ulanyljak hoz agajynyň esasan hem düwün nokadynyň az bolmagy örän möhümdir.

Pişekde ulanyljak nagyşlar taryhy ýerlerde ulanylan nagyşlardan ýagny, Urartu, Seljukly we Osmanly motiwlerinden peýdalanylyp, asyl ýagdaýda dizaýn edilen we nesilden-nesile geçip, pişek ussalary tarapyndan şu günki güne çenli ýetirilipdir.

25-den gowrak görnüşi bolan we ebru, illýuminirleme we miniatýura nagyşlary diňe Adiljewaz pişeklerinde gabat gelinýän pişegiň esasy bölegi oýmak, boýamak we ýakmak usullary ulanyp ýasalýar.

Dolulygyna elde ýasalýan önüm bolan Adiljewaz pişegi,  gündelik ýagdaýda ulanmak üçin adamyň agramyny göterip biljek derejede galyň ýagdaýda ýasalýan bolsa, syýahatçylyk maksatly öndürilýänler has inçe we ýörite dizaýn estetikasyna eýe boljak görnüşde ýasalýar.Degişli Habarlar