23-nji Aprel Milli Häkimiýet we Çagalar Baýramy

Mundan göni 101 ýyl ozal 1920-nji ýylyň 23-nji aprelinde Türkiýaniň Beýik Millet Mejlisi açylýar

1403804
23-nji Aprel Milli Häkimiýet we Çagalar Baýramy

23-nji Aprel Milli Häkimiýet we Çagalar Baýramy

Şu gün ýurdumyz üçin esasy baýramçylyklardan birini belläp geçyäris. Mundan göni 101 ýyl ozal 1920-nji ýylyň 23-nji aprelinde Türkiýaniň Beýik Millet Mejlisi açylýar we şol gün, soňky ýyllarda Milli häkimiýet we çagalar baýramçylygy hökmünde bellenilip geçilmäge başlanýar.

Şol gün dinastiýa bes edilip, Milli häkimiyetiň millet tarapyndan peýdalanylmagy we Azat edijilik urşunda kakasy şehit bolan çagalary buýsandymak  hem-de begendirmek üçin göz öňünde tutulan Çagalar baýramçylygy bilen birleşdirilmegi arkaly döredilýär.Degişli Habarlar