Aýaz Baba Buthanasy

Giňdir dünýe, geňdir dünýe

1556425
Aýaz Baba Buthanasy

 

Antalýanyň Demre etrabynda bütin dünýäde Aýaz Baba hökmünde tanalýan Keramatly Nikolanyň adyny göterýän buthananyň bardygyny bilýäňizmi?

Keramatly Nikola biziň eýýamymyzyň 3-nji asyrynyň ikinji ýarymynda Patarada dünýä inip, Demre etrabynda ýepiskoplyk edipdir. Rus patyşalygynyň başda durmagynda ençeme Ýewropa ýurdunyň esasy keramatlysy bolan Nikola, Amerikada-da şeýle gowy görülipdir, hat-da Nýu-Ýorky goran keramatlylardan biri kabul edilipdir.

Keramatly Nikolanyň aradan çykmagyndan soň myralylar onuň adyny göterýän buthana gurdurýarlar we sarkofagyny şol ýere goýupdyrlar. Binagärligi we usulyýet bilen Orta Wizantiýa döwrüniň iň esasy ýadygärliklerinden biri bolan buthana, yzgiderli häsýetde abatlanandygy üçin dürli döwürleriň täsirlerini özünde jemleýär. Ýoksul adamlaryň we ýetim çagalaryň esasy hemaýatkäri kabul edilýän Keramatly Nikolanyň adyny göterýän müňlerçe buthana gurdurlan hem bolsa, Demrede ýerleşýän Aýaz Baba buthanasy taryhy bilen deňsiz ähmiýete eýe.

Haçparaz ýörişleriniň dowamynda şol ýere gelen käbir täjirler onuň süňklerini ogurlap, Bara alyp giden hem bolsa, galan süňkler henizem Demredäki muzeýde sergilenýär. Arheologik gazuw-agtaryş işleri dowam edýän Aýaz Baba buthanasyna degişli gymmatly eserler tapylýar. Tapylan eserler häzirki wagtda muzeý hökmünde ulanylýan buthanada sergilenýär.Degişli Habarlar