“Kaştanly Palaw"

Köşküň Tagamlary 20

1444918
“Kaştanly Palaw"

       

         Osman köşk aşhanasynyň ajaýyp tagamlarynyň reseptlerini dykgatyňyza ýetirýän gepleşigimiziň bu sanynda  sizi Osman imperiýasynyň ilkinji paýtagt Bursa alyp gitmekçi we “Kaştanly Palawy” UNESKO-nyň Miras Sanawyna goşulan Jumaly Kyzyk obasynda bişirmekçi.

Şu nahar üçin gerek bolan önümler:

Bir käse tüwi

Badam maňyzy 50 gram

Arça fystygy    50 gram

Anteo fystygy 50 gram

Gul üzümi 50 gram

Kaştan 100 gram

Mesge 2 nahar çemçesi

Ukrop

Duz, gara burç, dalçyn

 

         Bu naharyň bişirilişine ýene-de Baş aşpez-medeniýeti öwreniji hormatly Ýunus Emre Akkoryň gürrüň bermeginde tomaşa etmezden ozal Bursa we Jumaly Kyzyk obasyna gysgaça gezelenç edeliň.

 Degişli Habarlar