“Borani”

Köşküň tagamlary 16

1421745
“Borani”

 Osman köşk aşhanasynyň ajaýyp tagamlarynyň reseptlerini dykgatyňyza ýetirýän gepleşigimiziň bu sanynda  sizi dünýäniň ilkinji ylmy merkezlerinden Şanlyurfa alyp gitmekçi we bu hepde “Borani” atly nahary Urfanyň 700 ýyllyk muhmanhanasynda bişirmekçi.

         Şu nahar üçin gerek bolan önümler:

1 kg. dogralan guzy eti

1 suw stakany noýba

1 suw stakany nohut

1 desse turp köki

1 datly çemçesi duz

1 çaý çemçesi gara burç

2 litr suw

2 nahar çemçesi mesge

50 gram guýruk ýagy

Ýarma Kotlet Üçin

3 suw stakany kotletlik yarma

1 nahar çemçesi tomat

2 nahar çemçesi isot burçy

1 ýumurtga

1 datly çemçesi duz

1 çaý çemçesi gara burç

Çen bilen suw

2 suw stakany günebakar ýagy (yarma kotletlerini bişirmek üçin)

 

         Bu naharyň bişirilişine ýene-de Baş aşpez-medeniýeti öwreniji hormatly Ýunus Emre Akkoryň gürrüň bermeginde tomaşa edeliň


Etiketkalar: #aşhana , #tagam

Degişli Habarlar