Türk aşhanasynyň milli önümlerinden bolan kefiriň immunitet ulgamyny güýçlendirýändigi bilýäňizmi?

Giňdir dünýe-geňdir dünýe

1382793
Türk aşhanasynyň milli önümlerinden bolan kefiriň immunitet ulgamyny güýçlendirýändigi bilýäňizmi?

 

 

Türk aşhanasynyň milli önümlerinden biri bolan kefiriň immunitet ulgamyny güýçlendirýändigi bilýäňizmi?

Orta Aziýada çarwalykda ýaşan türkler tarapyndan 5 müň ýyl ozal geçiniň süýdündiniň fermentleşdirilmegi arkaly öndürilen kefir, häzirki döwürde bütin dünýäde sarp edilýär. Kefir indi sygyr, goýun ýa-da geçi süýdüne kefir gönezligi goşulyp, taýarlanýar. Probiotiki özbolyşlykly bakteriýalaryň we gerek bolan azyk çeşmeleriniň eneçemesini özünde jemleýän kefir, esasanda siňdiriş ulgamy hassalyklarynyň bejergisinde asyrlardan bäri peýdalanylyp gelinýär.

Immunitet ulgamyny güýçlendirip, hassalyklara garşy göreşme güýjüni artdyrýan kefiriň, antibakterial, antifungal we antienflamatuar täsirleri bar.  Hroniki ýadawlyga hem peýdaly bolan kefir, stress, ukysyzlyk, depressiýa ýaly näsazlyklara hem peýdaly. Damar gatamasynyň we myşsalaryň dartylmagynyň öňüni alýar, gany arassalaýar. Süňküň bekemegine we sagdynlyga bolan peýdalary sebäpli esasanda çagalaryň hem-de garry aýallaryň ýyýy-ýygydan sarp etmegi maslahat berilýär. emma immuniteti peseldýän ýarawsyzlygy ýa-da immunitet ulgamy hassalygy bolanlaryň kefir içmezden ozal hökmany suratda lukmandan maslahat almagy peýdaly bolar.

 


Etiketkalar: hassalyk , aşhana , kefir

Degişli Habarlar